K på ka­ta­str

De Kon­ser­va­ti­ves væl­ger­til­slut­ning i pro­cent

BT - - NHYEDER -

NEDTUR Poul Sø­ren­sen 1958– 1969 Jo­hn Christ­mas Møl­ler Ole Bjørn Kraft Ak­sel Møl­ler Poul Sø­ren­sen Poul Møl­ler Erik Ninn- Han­sen Poul Schlüter Hen­ning Dy­re­mo­se Hans En­gell Per Stig Møl­ler Pia Christ­mas- Møl­ler Bendt Bendt­sen Le­ne Es­per­sen Lars Bar­fo­ed Sø­ren Pa­pe Poul­sen

Men til­sy­ne­la­den­de har det in­gen po­si­tiv eff ekt haft på væl­ger­til­slut­nin­gen. Tvær­ti­mod er det kri­se­ram­te par­ti dyk­ket yder­li­ge­re. Spørgs­må­let mel­der sig, om det en­gang så stol­te par­ti sim­pelt­hen ri­si­ke­rer at for­svin­de helt?

Men hvad tæn­ker de, der sta­dig stem­mer på Kon­ser­va­ti­ve – el­ler for ny­lig har fra­valgt dem? Og hvor fi ndes de få kon­ser­va­ti­ve væl­ge­re, der er til­ba­ge?

BT tog på jagt eft er dem i Ved­bæk Havn. Og fandt ud af at selv folk, der er med­lem­mer af Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ik­ke er ble­ge for at stem­me på Li­be­ral Al­li­an­ce.

» Jeg har be­talt kon­tin­gent til De Kon­ser­va­ti­ve i man­ge år. Men jeg må nok er­ken­de, at ved sid­ste valg stem­te jeg på Li­be­ral Al­li­an­ce, « si­ger di­rek­tør Mi­cha­el Bo Jen­sen, der er ved at kl­ar­gø­re sin båd i den bli­de for­års­sol.

» Jeg tror Kon­ser­va­ti­ve skal prø­ve at mar­keds­fø­re sig selv som et an­stæn­digt bor­ger­ligt par­ti. Det prø­ver de sik­kert og­så, men det er en lang hård vej. Jeg tror, Sø­ren Pa­pe har det svært, for­di det er no­get helt an­det at væ­re på Chri­sti­ans­borg end i Vi­borg By­råd. Jeg er ik­ke sik­ker på, han kan kla­re al­le ræ­ve­ka­ger­ne, « si­ger Mi­cha­el Bo Jen­sen. Le­nes afb ud Man­ge me­ner, at de Kon­ser­va­ti­ves ny­e­ste nedtur be­gynd­te, da Le­ne Es­per­sen blev uden­rigs­mi­ni­ster og fra­valg­te et mø­de med Hil­lary Cl­in­ton. Men det er alt for en­kelt, me­ner han. » Det ke­de­li­ge er, at al po­li­tik er ble­vet me­get per­so­nafh æn­gigt og po­puli­stisk. Vi bur­de stem­me me­re eft er over­be­vis­ning i ste­det for at gå eft er hvem, der er go­de i me­di­er­ne. Nog­le af de kon­ser­va­ti­ve idéer fi ndes an­dre ste­der, f. eks. i Li­be­ral Al­li­an­ce. Men ik­ke i Dansk Fol­ke­par­ti. Alt det med Gud, kon­ge og fæd­re­land, ved DF ik­ke et klap om, « si­ger Mi­cha­el Bo Jen­sen. Helt til­ba­ge til Schlüter En an­den tid­li­ge­re kon­ser­va­tiv væl­ger, pen­sio­ne­ret mar­ke­tings­chef Kurt Re­in­hardt, der luft er sin hund i Ved­bæk Havn, si­ger:

» Jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­når jeg sidst stem­te kon­ser­va­tivt. Det er nok et par valg si­den. Jeg var ik­ke så glad for Lars Bar­fo­ed. Vi skal nok helt til­ba­ge til­ba­ge til Schlüter, før det var rig­tig godt. Men jeg kan egent­lig me­get godt li­de Sø­ren Pa­pe. Det er ik­ke no­gen nem op­ga­ve, han har på­ta­get sig. De Kon­ser­va­ti­ve er ik­ke mar­kan­te nok. Det bli­ver ik­ke nemt at ven­de ud­vik­lin­gen. Hvis jeg skul­le stem­me i dag, ved jeg ik­ke, hvor jeg vil­le stem­me. Ved sid­ste valg stem­te jeg på Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R). Hun er dyg­tig. Jeg kan ik­ke stem­me på Ven­stre. Lars Løk­ke er helt ut­ro­vær­dig, « me­ner Kurt Re­in­hardt.

Fle­re an­dre, der er ved at gø­re de­res bå­de klar til som­me­rens ma­ri­ti­me for­ly­stel­ser, ryster på ho­ve­d­et over de Kon­ser­va­ti­ve.

» Jeg har nok stemt på dem en­gang. Men nu er det Li­be­ral Al­li­an­ce, « ly­der sva­ret fra fl ere nord­s­jæl­læn­de­re, der ik­ke vil i avi­sen.

De Kon­ser­va­ti­ve, der fyld­te 100 år sid­ste år, hav­de de­res se­ne­ste stor­heds­tid i 1980er­ne hvor de gik fra at ’ kun­ne hol­de mø­der i en te­le­fon­boks’ til at bli­ve lan­dets stør­ste par­ti i 1984 un­der le­del­se af Poul Schlüter. Eft er op­s­li­den­de magt­kam­pe eft er Hans En­gells Jord­s­kredsval­get i 1973, hvor al­le de gam­le par­ti­er tab­te stem­mer til Frem­skridtspar­ti­et og Cen­trum­de­mo­kra­ter­ne ONSDAG 4. MAJ 2016 sam­men­stød med en be­ton­klods i 1997, blev par­ti­et sta­bi­li­se­ret på om­kring 10 pct. un­der Bendt Bendt­sen. Den nu­væ­ren­de nedtur be­gynd­te, da Bendt­sens eft er­føl­ger, Le­ne Es­per­sen, tog uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten fra po­pu­læ­re Per Stig Møl­ler, og valg­te at ta­ge på fe­rie i ste­det for at mø­des med Hil­lary Cl­in­ton. Eft er­føl­ge­ren Lars Bar­fo­ed la­ve­de et tak­tisk selv­mål, da han tryk­ke­de hånd med Mar­gret­he Ves­ta­ger i Ber­ling­s­ke. Hver­ken Le­ne Es­per­sen, Lars Bar­fo­ed el­ler Sø­ren Pa­pe Poul­sen har si­den for­må­et at genop­ret­te kur­sen, der er kom­met fartru­en­de tæt på spær­re­græn­sen. Poul Schlüter 1974– 1993 Poul Schlüter 1974– 1993

1928– 1947 1947– 1955 1955– 1958 1958– 1969 1969– 1971 1971– 1974 1974– 1993 1993 1993– 1997 1997– 1998 1998– 1999 1999– 2008 2008– 2011 2011– 2014 2014– d. d.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.