Pa­tient sår tvivl om dr­ab­stil­talts for­kla­ring

BT - - NHYEDER -

RETSSAG Der blev prik­ket et min­dre hul på en dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­skes for­kla­ring, da en epi­lepsi­pa­tient tirs­dag blev af­hørt i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster. Hav­de den mand­li­ge pa­tient H haft et vold­somt kram­pe­an­fald i lø­bet af sin ind­læg­gel­se på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus sid­ste år el­ler ej? Det har væ­ret et af de cen­tra­le spørgs­mål i rets­sa­gen mod den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske C, der er til­talt for at ha­ve ta­get li­vet af tre æl­dre pa­tien­ter og for­søgt at dræ­be en fjer­de.

Tid­li­ge­re har den mørk­hå­re­de C for­kla­ret, at hun om nat­ten til den 1. marts sid­ste år hav­de set H ha­ve et kram­pe­an­fald.

» Det var mu­skel­kram­per, som så lidt vold­som­me ud, « for­tal­te hun.

Der­for valg­te hun an­gi­ve­ligt at hen­te no­get Ste­so­lid, der er et be­ro­li­gen­de stof, til ham fra me­di­cin­rum­met, mens hun og­så hen­te­de no­get an­ti­bi­o­ti­ka til en an­den pa­tient.

Men på vej hen til H med sprøjten, blev hun for­styr­ret af en alarm in­de hos den æl­dre, kvin­de­li­ge pa­tient Mag­gi Ras­mus­sen, som hun der­for gik ind til. Med sprøjter­ne i hån­den.

Det var der­for, at en kol­le­ga - sy­geple­jer­sken PL - så hen­de stå bø­jet hen over Mag­gi Ras­mus­sens seng, for­kla­re­de C i ret­ten. Trak ik­ke vej­ret Om­vendt har PL for­kla­ret, at sprøjter­ne iføl­ge hen­de så tom­me ud. At det lig­ne­de, at C ’ fum­le­de’ med no­get ved den æl­dre kvin­des arm. Og at hun vil­le vi­de det, hvis H - der var hen­des pa­tient - hav­de haft et vold­somt kram­pe­an­fald, der kræ­ve­de Ste­so­lid. Et par mi­nut­ter se­ne­re holdt Mag­gi Ras­mus­sen op med at træk­ke vej­ret. Kun ved hjælp af mod­gift mod Ste­so­lid lyk­ke­des det at genop­li­ve hen­de. Selv kun­ne pa­tien­ten H ik­ke hu­ske, at han i lø­bet af nat­ten hav­de haft be­hov for me­di­ci­nen. Det for­kla­re­de han tirs­dag i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor han for før­ste gang for­tal­te, hvad han kun­ne hu­ske fra sin ind­læg­gel­se på aku­taf­de­lin­gen.

I ste­det sag­de han, at han hav­de so­vet for­holds­vist ro­ligt.

Han var ble­vet ind­lagt, ef­ter han hav­de få­et no­get for­kert me­di­cin af sin egen læ­ge.

» Jeg hav­de få­et no­get for­kert me­di­cin li­ge nøj­ag­tig den dag af min egen læ­ge, så jeg be­gynd­te at ryste og ik­ke kun­ne sty­re min krop. Jeg kom ind på ho­spi­ta­let med am­bu­lan­ce, ef­ter at vi hav­de væ­ret til 50 års fød­sels­dag. Jeg kom ind på sy­ge­hu­set ved 22- ti­den, « for­tal­te H, der har haft epi­lepsi i 20 år. Faldt i søvn Men ef­ter at ha­ve få­et sin rig­ti­ge epi­lepsi­me­di­cin og no­get Ste­so­lid slap­pe­de hans krop me­re af.

» Jeg blev slap igen, og mi­ne rystel­ser holdt op. Det ske­te vel i lø­bet af af­te­nen el­ler nat­ten. Jeg blev ud­skre­vet næ­ste dag klok­ken 10, « sag­de han.

Ef­ter at ha­ve få­et den rig­ti­ge me­di­cin, lyk­ke­des det H at fal­de i en for­holds­vis ro­lig søvn.

» Jeg sov på en to­mands- stue. Ham ved si­den af snor­ke­de lidt. Jeg våg­ne­de, for­di der var uro, « for­tal­te han.

Som et sid­ste spørgs­mål spurg­te an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen:

» Gav da­men, der sid­der over for mig ( den til­tal­te C, red.) dig no­get me­di­cin på et tids­punkt? «

» Det kan jeg ik­ke hu­ske, « sva­re­de pa­tien­ten H.

Tid­li­ge­re tirs­dag hav­de en an­den af Cs sy­geple­jer­ske- kol­le­ga­er, som var på vagt med den til­tal­te den dag, for­talt i ret­ten, at det var hen­de, der hav­de gi­vet H fem mg Ste­so­lid mod de epi­lepsi- kram­per, han hav­de, da han blev ind­lagt.

» Der går tre- fi­re mi­nut­ter, så fal­der han fuld­stæn­dig til ro, « for­tal­te vid­net. Næg­ter sig skyl­dig Hun vur­de­re­de, at han var sta­bil, da hun for­lod ham.

» Fuld­stæn­dig. Det byg­ger jeg på min er­fa­ring. Og ud fra den vil­le han ik­ke ha­ve be­hov for yder­li­ge­re Ste­so­lid se­ne­re på nat­ten, « sag­de vid­net uden tø­ven.

Li­ge si­den C blev an­holdt kort ef­ter nat­te­vag­ten slut­te­de den 1. marts sid­ste år, har hun næg­tet sig skyl­dig i al­le an­kla­ger­ne.

Selv me­ner hun, at hun i ste­det kan væ­re et of­fer for ’ ond­s­in­det slad­der’ på af­de­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.