Lang­som­me­re post ram­mer de æl­dre

BT - - DEBAT - JENS HØJGAARD Sous­chef, Æl­dre Sa­gen

man­ge bor­ge­re, der er afh æn­gi­ge af brev­po­sten. Og de skal be­hand­les ri­me­ligt, så læn­ge de er her. Vi for­står godt, at ud­vik­lin­gen be­ty­der, at fær­re og fær­re sen­der bre­ve. Men der er sta­dig om­kring 260.000 æl­dre over 65 år, der al­drig har væ­ret på net­tet. Det er men­ne­sker, som ik­ke mod­ta­ger di­gi­tal post via mail og sms. Så de er sta­dig afh æn­gi­ge af brev­post. For dem er det en for­rin­gel­se, at der nu kan gå op til fem da­ge, før et brev bli­ver le­ve­ret.

DER ER STA­DIG

æl­dre, som ik­ke er vok­set op med com­pu­te­re og mo­bil­te­le­fo­ner, har i for­vej­en en ræk­ke ud­for­drin­ger, for­di det off ent­li­ge for ek­sem­pel ba­se­rer sin post på di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Nu gør man det end­nu me­re be­svær­ligt for dem, og det er ik­ke ri­me­ligt. Vi er godt klar over, at der er ta­le om en grup­pe, der vil fal­de i an­tal med åre­ne. Men de er her end­nu. Så man er må­ske ti år for tid­ligt på den.

DEN GRUP­PE AF

for ek­sem­pel sen­der bre­ve, som kræ­ver en hur­tig re­ak­tion fra bor­ge­ren, må af­sen­de­ren be­ta­le for, at bre­vet kom­mer hur­tigt frem. For det nyt­ter ik­ke no­get, hvis man får et brev med en frist, og den vi­ser sig at væ­re over­skre­det, når man mod­ta­ger bre­vet. Det læg­ger et an­svar på bå­de det off ent­li­ge og det pri­va­te, hvis de sen­der bre­ve, der kræ­ver et hur­tigt svar.

HVIS DET OFFENTLIGE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.