Vi er tvun­get til at for­rin­ge po­st­ser­vi­ce

BT - - DEBAT - KRISTIAN PIHL LORENTZEN Po­stord­fø­rer, Ven­stre

at ser­vi­cen bli­ver for­rin­get. Det cen­tra­le for os har væ­ret, at vi kan be­va­re en ens­ar­tet om­de­ling i he­le lan­det til ens tak­ter, så in­gen de­le af lan­det la­des i stik­ken. Det har be­ty­det, at der kom­mer for­rin­gel­ser, og det er der in­gen grund til at skju­le.

VI ERKENDER ÅBENT,

skal hæn­ge sam­men i ly­set af den dra­ma­tisk fal­den­de brev­mæng­de. Og

nog­le af de bre­ve, der er da­let mest, er Der er A- bre­ve­ne. Der­for blev vi på tværs af

par­ti­er­ne eni­ge om at luk­ke ned for Asta­dig

bre­vet, som hidtil er ble­vet be­for­dret man­ge bor­ge­re, fra dag til dag. Det gør vi for at spa­re

pen­ge – det kan vi kan li­ge så godt der er afh æn­gi­ge

er­ken­de -– ik­ke for­di det er mor­somt. af brev­po­sten. Og Men det er en bun­den op­ga­ve. For

ju­ste­rer vi ik­ke på ser­vi­cen, ry­ger Post de skal be­hand­les

Dan­mark på fi nans­lo­ven. Og det er ri­me­ligt, så læn­ge der ik­ke pen­ge til. Vi la­der nu B- bre­vet

bli­ve det nor­ma­le brev. I frem­ti­den de er her har folk chan­cen for at sen­de et Bbrev, og her er ga­ran­tien, at det kom­mer ud in­den for fem da­ge.

POST DAN­MARKS ØKO­NO­MI

har brug for at sen­de et A- brev, vil Post Dan­mark op­ret­te en ser­vi­ce, hvor man kan få sendt et eks­pres­brev mod ek­stra be­ta­ling. Det er ik­ke no­get, vi be­slut­ter med et smil på læ­ben el­ler af lyst. Men vi er tvun­get til at fi nde nog­le til­tag, der kan styr­ke Post Dan­marks skran­ten­de øko­no­mi. Og vo­res til­tag vil styr­ke Post Dan­marks øko­no­mi med 328 mil­li­o­ner kro­ner.

HVIS MAN UNDTAGELSESVIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.