Ben­havn

BT - - DEBAT -

SAMLET For­ly­stel­sen er sinds­syg flot, og der er en fan­ta­stisk ud­sigt fra top­pen. Den gi­ver et lil­le kild i ma­ven, som kom­mer til at fun­ge­re godt til den her af­de­ling af par­ken SAMLET Når jeg fly­ver, bli­ver jeg ud­sat for G- kraft – især ved skar­pe drej. Jeg sy­nes, det er bå­de sjovt og spæn­den­de at te­ste G- kraf­ten i ti­vo­li- for­ly­stel­ser LÆNGDE DIAMETER LÆNGDE G- PÅVIRKNING 20 ME­TER 21,2 ME­TER 755 ME­TER 4,8 HØJ­DE 32 ME­TER

» Den­ne rut­sje­ba­ne sky­der dig af sted med 80 km/ t på 2 sek. og smi­der dig på ho­ve­d­et igen­nem to så­kald­te in­ver­sions. Det er Fårup Som­mer­lands stjer­ne­at­trak­tion og en af de sjove­ste for­ly­stel­ser i Dan­mark. « » SkyRol­ler er én af de ny­e­ste og vil­de­ste kre­a­tio­ner fra for­ly­stel­ses­in­du­stri­en, og hel­dig­vis for os, har en telt­hol­der fra Bak­ken in­ve­ste­ret I kar­ru­sel­len. Det spe­ci­el­le ved den­ne for­ly­stel­se er, at du kun får en vild tur, hvis du kan få gon­do­len til at ro­te­re ved hjælp af to vin­ger, som man be­væ­ger med ar­me­ne. For­mår man til gen­gæld det, er der gri­ne­ga­ran­ti! « » Pira­ten i Djurs Som­mer­land er en rut­sje­ba­ne i ver­dens­klas­se, og den har da og­så si­den dens åb­ning i 2008 re­ge­ret som kon­gen af de dan­ske rut­sje­ba­ner. Om bord op­le­ver man ud­over høj fart rig­tig man­ge gan­ge det så­kald­te ’ air­ti­me’ ( fø­lel­sen af væg­tes­løs­hed), som er me­get ef­ter­trag­tet blandt en­tu­si­a­ster. « » Hvis du sy­nes at 240 km/ t på 4 sek. ly­der som en del af be­skri­vel­sen på en sport­s­vogn, så er det fak­tisk ik­ke helt ved si­den af, kun lidt. – Det er nem­lig top­far­ten på ver­dens hur­tig­ste rut­sje­ba­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.