Fransk jour­na­list gik un­dercover som ji­ha­dist

BT - - NHYEDER -

UN­DERCOVER Jeg kan gå ste­der, hvor mi­ne kol­le­ger al­drig vil kun­ne kom­me. « Star­te­de i moskéer­ne For­in­den har ’ Abu Hamza’ for­søgt at få kon­takt til Ous­sama og an­dre un­ge fran­ske ji­ha­di­ster ved at be­sø­ge ad­skil­li­ge moskéer. Men her mød­te han ik­ke an­det end mænd med skæg, har han for­kla­ret iføl­ge Jyl­lands- Po­sten.

I ste­det søg­te han mod Fa­ce­book, hvor han på gan­ske kort tid kom i kon­takt med en grup­pe af ji­ha­di­ster. Grup­pen tal­te kun sam­men via en sær­lig kom­mu­ni­ka­tion­s­tje­ne­ste ved navn ’ Te­le­gram­me’, der gjor­de det sær­de­les svært for de fran­ske myn­dig­he­der at over­vå­ge dem.

Men det lyk­ke­des ’ Abu Hamza’ at få ad­gang til grup­pens hem­me­li­ge forum. Her fin­der han hur­tigt ud af, at grup­pen er yderst in­spi­re­ret af Is­la­misk Stat, som de om­ta­ler ’ Dawla’, hvil­ket be­ty­der stat.

Igen­nem grup­pen får ’ Abu Hamza’ kon­takt til Ous­sama, som han jævn­ligt mø­des med. Ty­pisk i par­ken Cha­teau­roux, der lig­ger syd for Pa­ris.

Un­der mø­de­r­ne med Ous­sama får ’ Abu Hamza’ fle­re gan­ge vist vi­deo­er fra Is­la­misk Stat. Ous­sama for­kla­rer ham, at han vil væk fra den­ne ver­den. Han op­for­drer ’ Abu Hamza’ til at ta­ge med ham.

» Vo­res kvin­der ven­ter al­le­re­de på os. (...) Du vil få et pa­lads, en he­st med vin­ger af guld og ru­bi­ner, « lok­ker Ous­sama da de to mø­des en dag, mens han en an­den dag for­tæl­ler ’ Abu Hamza’ om si­ne pla­ner for et ter­r­or­an­greb i Frank­rig.

» Vi må ram­me en mi­li­tær­ba­se. Når de al­le sid­der på ræk­ke og spi­ser... ta- ta- ta- ta- ta- ta, « mi­mer han ly­den af et ma­skin­ge­vær.

» El­ler jour­na­li­ster, BFM, iTe­le - de er i krig mod Is­lam. Som de gjor­de mod Char­lie ( Heb­do, red.). Vi må ram­me dem i hjer­tet. Ram­me dem med over­ra­skel­se. Hvad vil du ha­ve dem til at gø­re? De er ik­ke sær­lig godt be­skyt­te­de. Fransk­mæn­de­ne skal dø i tu­sin­der, « be­bu­der Ous­sama. Vi må ram­me en mi­li­tær­ba­se. Når de al­le sid­der på ræk­ke og spi­ser... ta­ta- ta- ta- ta- ta

Ha­det til mi­li­tæ­ret skyl­des an­gi­ve­ligt, at Ous­sama blev af­vist af det fran­ske mi­li­tær, for­di han hav­de pro­ble­mer med det ven­stre øje, skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Det knu­ste ham og pro­du­ce­re­de til­sy­ne­la­den­de et bræn­den­de had. At­ten­ta­tet Ous­sama står i front for de godt ot­te­ni per­so­ner i det lil­le net­værk. De fle­ste af dem be­fin­der sig i Frank­rig, mens en en­kelt er i Sy­ri­en, hvor­fra han sup­ple­rer grup­pen med vol­de­li­ge pro­pa­gan­davi­deo­er.

Via de­res luk­ke­de kom­mu­ni­ka­tion­s­tje­ne­ste, Te­le­gram­me, kan grup­pen blandt an­det se vi­deo­er af hals­hug­nin­ger og op­skrif­ter på, hvor­dan man pro­du­ce­rer bom­ber.

Men en dag ta­ger tin­ge­ne fart. ’ Abu Hamza’ får til op­ga­ve at mø­des med grup­pens øver­ste le­der, Abu Su­lei­man, der er kom­met hjem fra den sy­ri­ske by Raqqa. De to skal mø­des på en tog­sta­tion.

Men da ’ Abu Hamza’ duk­ker op, bli­ver han mødt af en kvin­de i niqab. Det ene­ste han kan se, er hen­des øj­ne. Han mod­ta­ger et brev med pla­ner for, hvor­dan grup­pen skal ud­fø­re et ter­r­or­an­greb.

Må­let er en nat­klub. Ste­det skal an­gri­bes in­de­fra af selv­mord­s­bom­be­re, hvor­ef­ter be­væb­ne­de mænd skal stå klar til at dræ­be de skræks­slag­ne gæ­ster, når de kom­mer lø­ben­de ud, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Men net­tet stram­mes om grup­pen og fle­re af med­lem­mer­ne bli­ver an­holdt. Én af dem når at få sendt en be­sked til ’ Abu Hamza’ om, at han er » fær­dig « . Han er ble­vet af­slø­ret og stop­per der­for sin op­ga­ve øje­blik­ke­ligt.

Se­ne­re har han for­kla­ret, at han ik­ke så me­get til Is­lam blandt de un­ge IS- in­spi­re­re­de mænd. » In­gen vil­je til at for­bed­re ver­den. Kun fortab­te, fru­stre­re­de, selv­mord­s­tru­e­de un­ge mænd, der er let­te at ma­ni­p­u­le­re, « ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.