Man­ge fle­re kon­kur­ser i april

BT - - NHYEDER -

An­tal­let af kon­kur­ser steg mar­kant i april. Bag­grun­den er umid­del­bart en ket­chu­p­ef­fekt ud­løst af, at Skats ind­dri­vel­se af gæld er star­tet ef­ter en lang pe­ri­o­de i dva­le.

Iføl­ge tal fra Ex­pe­ri­an blev der i april re­gi­stre­ret 684 kon­kur­ser, et hop på 74 pro­cent i for­hold til april sid­ste år.

» Som ud­gangs­punkt er en kon­kurs al­tid ud­tryk for en idé, som ik­ke er me­re. Der­for gør 684 kon­kur­ser ondt, uan­set om de gen­nem­fø­res med for­sin­kel­se, « skri­ver di­rek­tør i Ex­pe­ri­an, Hen­rik Køl­le Pe­ter­sen, i en med­del­el­se.

Den mar­kan­te stig­ning er dog ef­ter alt at døm­me ik­ke et tegn på, at øko­no­mi­en er fal­det fra hin­an­den i april, men at der ik­ke er ble­vet ind­dre­vet skat­te­gæld i en lang pe­ri­o­de.

Det er der ik­ke, for­di ind­dri­vel­sen blev sat i stå oven på af­slø­rin­ger­ne af sto­re fejl og ulov­lig­he­der be­gå­et af det skan­da­le­ram­te ind­dri­vel­ses­sy­stem EFI.

Skat har si­den års­skif­tet øget an­tal­let af sa­ger, der sen­des til skif­te­ret­ter­ne til kon­kurs­be­hand­ling./ ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.