Auk­tions­hus stop­per salg af sol­kon­gens tæp­pe

BT - - NHYEDER -

Auk­tions­hu­set Chri­stie’s i Lon­don har stop­pet sal­get af et sjæl­dent og me­get kost­bart tæp­pe, som den fran­ske kon­ge Lud­vig XIV i det 17. år­hund­re­de foræ­re­de til en dansk mi­ni­ster. Det skri­ver We­e­ken­da­vi­sen.

Tæp­pet har væ­ret til salg i Lon­don, for­di det stats­li­ge Kul­tur­vær­di­ud­valg sid­ste år måt­te op­gi­ve at kø­be det, selv om tæp­pet iføl­ge ud­val­get har af­gø­ren­de na­tio­nal be­tyd­ning.

Ud­val­get kun­ne ik­ke skaf­fe de 47 mil­li­o­ner kro­ner, som tæp­pet er vur­de­ret til, og måt­te der­for til­la­de at tæp­pet blev ført ud af Dan­mark.

Tæp­pet kom­mer fra her­re­går­den Ju­els­berg på Fyn, og sæl­ge­ren er hofjæ­ger­me­ster Erik Ju­els hu­stru, der har få­et over­dra­get tæp­pet.

Auk­tions­hu­set har stop­pet sal­get ef­ter en hen­ven­del­se fra Gre­gers Ju­el, der er Erik Ju­els søn fra et tid­li­ge­re æg­te­skab.

Han hæv­der, at hans far har for­plig­tet sig til ik­ke at skil­le sig af med det godt ni me­ter lan­ge og tre me­ter bre­de tæp­pe, så det for­svin­der ud af fa­mi­li­ens eje.

Iføl­ge We­e­ken­da­vi­sen har Gre­gers Ju­el der­for lagt sag an mod Erik Ju­el, hans ko­ne og de­res ad­vo­kat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.