En di­va tak­ker af

BT - - NHYEDER -

TÆPPEFALD Når sku­e­spil­le­ren Ghi­ta Nør­by går på sce­nen som den sto­re fran­ske kol­le­ga Sa­rah Bern­hardt i Fol­ke­te­a­trets genop­sæt­ning af ’ Sa­rah’ til april næ­ste år, fejrer hun ik­ke ale­ne sit 60- års ju­bilæum. 81- åri­ge Ghi­ta Nør­by har og­så be- slut­tet sig for, at rol­len bli­ver hen­des sid­ste te­a­ter­rol­le. I den net­op ud­send­te sæ­son­bro­chu­re, der sam­ler al­le de kø­ben­havn­ske te­a­tres til­bud til te­a­ter­gæn­ger­ne i næ­ste sæ­son, ka­rak­te­ri­se­rer te­a­tret i Nør­re­ga­de ’ Sa­rah’ som ’ Ghi­ta Nør­bys af­skeds­fo­re­stil­ling’. Gab­te over for me­get I ef­ter­å­ret måt­te Ghi­ta Nør­by op­gi­ve at gen­nem­fø­re en rol­le i Fol- ke­te­a­trets ’ Skær­myds­ler’. Den­gang med­del­te hun i en fæl­les pres­se­med­del­el­se med te­a­tret, at hen­des » ar­bej­de med film­lan­ce­ring og bog­ud­gi­vel­se oven i prø­ve­for­lø­bet på ’ Skær­myds­ler’ har vist sig at væ­re for stor en mund­fuld « .

Hun hav­de måt­te ind­se, at hun hun hav­de ’ gabt over for me­get’. Ef­ter­føl­gen­de åb­ne­de hun i in­ter­view for, at det må­ske var på ti­de at dros­le lidt ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.