Bo­sæt­ter brænd­te palæsti­nen­sisk te­e­na­ger le­ven­de

BT - - NHYEDER -

LIVSTID En 31- årig is­ra­elsk mand, som er ho­ved­mistænkt i en sag, hvor en palæsti­nen­sisk te­e­na­ger blev brændt le­ven­de i 2014, blev i går idømt fængsel på livstid for drabet ved en is­ra­elsk dom­stol. Des­u­den får den døm­te, Yo­sef Haim Ben- David, en ek­stra dom på 20 års fængsel for at ha­ve bort­ført den 16- åri­ge palæsti­nen­ser med hen­blik på at dræ­be ham, skri­ver den is­ra­el­ske avis Haa­retz.

» Det­te er en ond og gru­som mand, som ik­ke re­præ­sen­te­rer vort ci­vi­li­se­re­de sam­fund, « sag­de statsad­vo­kat Uri Korb i ret­ten i Jerus­a­lem.

Statsad­vo­ka­ten hav­de kræ­vet, at Ben- David skul­le idøm­mes livstid for drabet plus 20 års fængsel for bort­fø­rel­se og 15 års fængsel for an­dre kri­mi­nel­le hand­lin­ger i for­bin­del­se med drabet.

Den døm­te skal des­u­den be­ta­le en er­stat­ning på 150.000 she­kel ( 257.000 kro­ner) til den palæsti­nen­si­ske drengs fa­mi­lie, af­gjor­de ret­ten.

I alt var tre is­ra­el­ske bo­sæt­te­re til­talt i sa­gen. De to an­dre blev i fe- bru­ar idømt hen­holds­vis livstid og 21 års fængsel for drabet.

Den 16- åri­ge palæsti­nen­si­ske dreng, Mo­ham­med Abu Kh­deir, blev bort­ført nær sit hjem i den ara­bi­ske del af Jerus­a­lem 2. juli 2014.

Ger­nings­mæn­de­ne kør­te ham til en skov, hvor de tæ­ve­de ham og brænd­te ham le­ven­de.

De tre ger­nings­mænd har i lø­bet af rets­sa­gen sagt, at drabet på Mo­ham­med Abu Kh­deir var hævn for, at tre un­ge is­ra­e­le­re var ble­vet bort­ført og dræbt af mi­li­tan­te palæsti­nen­se­re på Vest­bred­den en må­ned for­in­den. Det­te er en ond og gru­som mand, som ik­ke re­præ­sen­te­rer vort ci­vi­li­se­re­de sam­fund

Den is­ra­el­ske stat har of­fi­ci­elt an­er­kendt den 16- åri­ge palæsti­nen­ser som et of­fer for ter­ror, skri­ver Haa­retz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.