Kron­prin­sen til kon­cert med po­p­dron­nin­gen

BT - - KULTUR -

KONGELIG HOFLEVERANDØR Tirs­dag af­ten kør­te en kongelig kor­te­ge nem­lig fra Ama­li­end­borg Slot til Forum på Fre­de­riks­berg med Kron­prins Fre­de­rik og hans niåri­ge dat­ter, Isa­bel­la, der skul­le til sin før­ste sto­re ro­ck­kon­cert.

Li­ge­som 9.998 an­dre for­vent­nings­ful­de dan­ske­re vil­le de to kon­ge­li­ge gæ­ster ik­ke mi­ste lej­lig­he­den til at se den re­ge­ren­de bri­ti­ske po­p­dron­ning, der dags da­to har solgt me­re end 50 mil­li­o­ner pla­der ver­den over. Det er sand­syn­ligt, at prin­ses­sen først har stif­tet be­kendt­skab med su­per­stjer­nen Adele via in­ter­net­tet. Re­kor­der smadret I de før­ste tre må­ne­der ef­ter me­ga­hit­tet ’ Hel­lo’ blev ud­sendt, hav­de me­re end én mil­li­ard men­ne­sker set vi­deo­en på Youtu­be, hvil­ket smadre­de samt­li­ge an­dre tid­li­ge­re re­kor­der.

Isa­bel­la an­kom med sin far til hen­des før­ste sto­re kon­cert kort før Adele ind­t­og sce­nen i Forum, og det var ty­de­ligt, at prin­ses­sen hav­de sto­re for­vent­nin­ger.

Sam­men med en lidt æl­dre ve­nin­de hop­pe­de og klap­pe­de hun be­gej­stret, mens Kron­prin­sen smi­len­de kig­ge­de på de be­gej­stre­de pi­ger med en øl i hån­den.

Med 10.000 solg­te bil­let­ter var der ab­so­lut ud­solgt til Kø­ben­hav­ner- kon­cer­ten, hvor der kun var solgt stå­plad­ser for at fpå plads til så man­ge. Så Fre­de­rik og Isa­bel­la sprang kon­ge­lo­gen over, og stod op li­ge­som de 9.998 an­dre for­vent­nings­ful­de til­sku­e­re.

Og kron­prin­sen hav­de gjort sit bed­ste for at blen­de ind med re­sten af pu­bli­kum, og hav­de knap­pet den hvi­de skjor­te tre knap­per og, op iført sig mørk char­me­klud og bla­zer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.