De­butan­tens sto­re chan­ce

Den kejte­de vi­kar fra ’ Ri­ta’ de­bu­te­rer i Cir­kus­revy­en

BT - - NAVNE -

DEBUTANTEN hul på en af de fa­ste be­gi­ven­he­der, der mar­ke­rer Cir­kus­revy­ens snar­li­ge pre­mi­e­re. Nem­lig den år­li­ge fod­af­støb­ning i ce­ment. Men den ene af revy­ens fem sku­e­spil­le­re, årets de­butant, Li­se Baa­strup mang­ler.

Til gen­gæld er de fi re an­dre, Lis­bet Da­hl, Ulf Pil­gaard, Hen­rik Lyk­ke­gaard, Ni­els El­le­gaard al­le klar til at dyp­pe de­res ba­re fod ned i det vå­de ele­ment og bag­eft er skri­ve de­res navn med en nyud­sprun­gen bø­ge­gren i ce­men­ten. Men hvor er Li­se Baa­strup? Den 32- åri­ge jy­ske sku­e­spil­ler brød for al­vor igen­nem som den kejte­de læ­rer med de bed­ste in­ten­tio­ner i tv- se­ri­en ’ Ri­ta’. Og det er da og­så bå­de der­fra og fra et pro­gram som ’ Rundt på Gul­vet’, at revy­ens in­struk­tør Lis­bet Da­hl fi k øj­ne­ne op for Li­se Baa­strup og hy­re­de hen­de til det­te års Cir­kus­revy.

» Jeg har fulgt Li­se i nog­le år. Og da jeg hør­te, at Er­ne­st Tril­lings­gaard hy­re­de hen­de til vin­ter­revy i Aal­borg, sag­de jeg til mig selv, at så skul­le det væ­re hen­de. Og det tror jeg ik­ke, vi for­try­der, « for­tæl­ler Lis­bet Da­hl i strå­len­de ma­j­solskin for­an Cir­kus­revy­en. Tog det for­ker­te tog Og nu er myste­ri­et om Li­se Baa­strup opkla­ret.

For selv om Li­se Baa­strup be­stemt ik­ke er kom­met ind med fi re­to­get, har den ny­til­fl yt­te­de kø­ben­hav­ner ta­get fejl af to­ge­ne og er endt i Kok­ke­dal i ste­det for Klam­pen­borg.

Men fak­tisk tro­e­de årets de­butant slet ik­ke, at det vil­le lyk­kes, da hun blev rin­get op af Lis­bet Da­hl og fi k til­bud­det om at spil­le med i Cir­kus­revy­en. For Li­se Baa­strup var i for­vej­en hy­ret af et an­det te­a­ter.

» Men Lis­bet ( Da­hl, red.) sag­de ba­re: ’ Det lø­ser vi’, « for­tæl­ler Li­se Baa­strup til BT.

Og det gjor­de de. Der­for har Li­se Baa­strup væ­ret med til at øve på revy­en si­den marts. Og selv om hun end­nu ik­ke er tyn­get af tan­ken om snart at skul­le stå på lan­dets stør­ste og fi ne­ste revys­ce­ne, kom­mer ner­ver­ne nok.

» Jeg er ik­ke nervøs end­nu, når vi ren­der rundt og prø­ver. Men det bli­ver jeg helt sik­kert, når vi har pu­bli­kum på før­ste gang. For vi kan jo nok så me­get sy­nes, at tek­ster­ne er sjove. Men man ved jo ik­ke, om det hol­der, før der sid­der 1300 men­ne­sker og kig­ger på det, « for­tæl­ler hun til BT.

Men al­li­ge­vel var hun ik­ke et se­kund i tvivl om sva­ret, da til­bud­det fra Lis­bet Da­hl kom.

» Jeg har al­tid set me­get op til al­le dem, der har la­vet Cir­kus­revy­en. For det er jo en ma­sto­dont. Og det er en ut­ro­lig svær di­sci­plin, som kræ­ver en del mod. Så jo, selv­føl­ge­lig skul­le jeg ik­ke tæn­ke over det, da jeg fi k til­bud­det « , for­tæl­ler Li­se Baa­strup.

Cir­kus­revy­en har pre­mi­e­re den 19. maj og spil­ler frem til den 27. au­gust. Der­eft er spil­ler den nog­le da­ge i Aal­borg Kon­gres & Kul­tur Cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.