Atl

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 -

fløjt. In­si­ste­ren­de jag­ten­de de( t) nød­ven­di­ge mål, der kun­ne sen­de klub­ben i sin 11. fi­na­le.

Det kan næp­pe væ­re kom­met bag på At­le­ti­co Madrid, at det tun­ge ty­ske tryk kom fra før­ste fløjt, men al­li­ge­vel hav­de spa­ni­er­ne in­tet mod­træk. De var re­elt ud­spil­let i før­ste halv­leg, hvor Bay­ern- do­mi­nan­sen var ud­talt, og hvor At­le­ti­cos kon­tra­ma­ski­ne al­drig kom i gang, for­di gæ­ster­ne ik­ke hav­de kva­li­tet nok i af­le­ve­rin­ger­ne, når de en sjæl­den gang fik fat i bol­den. En bold­be­sid­del­se på 76- 24 i tysk favør i de før­ste 45 mi­nut­ter for­tæl­ler sin helt egen hi­sto­rie om kamp­bil­le­det.

Ro­bert Lewan­dowski vi­ste sig som hje­mem­hol­dets far­lig­ste mand i kam­pens ind­led­ning, hvor han på bå­de ho­ved­stød, et skud tæt un­der mål og på en re­tur fra må­l­man­den tog til­løb til en scor­ing. Phi­lip La­hm kom og­så frem til en for­nuf­tig skud- chan­ce, men høj­re ba­ck­ens ev­ner ud i af­slut­nin­gens kunst er ik­ke der, han er skar­pe­st.

Ef­ter en halv ti­mes spil gik det så endelig galt for et me­get vak­len­de At­le­ti­co- mand­skab, da Xa­bi Alonsos fris­park blev ret­tet af af José María Gimé­nez og snød må­l­man­den Jan Oblak i må­let. 1- 0 og den uund­gå­e­li­ge fø­ring var en re­a­li­tet - og ryste­de et i for­vej­en usik­kert At­le­ti­co- hold. Skur­kerol­len Små tre mi­nut­ter se­ne­re gik det så al­le­re­de galt for spa­ni­er­ne igen, da José María Gimé­nez end­nu en gang ind­t­og skur­kerol­len. For­svars­spil­le­ren rev Ji­me­nez i trøj­en i fel­tet, og dom­me­ren fløjte­de straf­fe. Tho­mas Mül­ler fik an­sva­ret, men ty­ske­ren svig­te­de, da Oplak gæt­te­de rig­tigt i må­let, sprang til sin høj­re si­de og for­hin­dre­de den fø­ring, der så ud til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.