Léti­go

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

kun­ne ha­ve knæk­ket At­le­ti­co.

Bay­ern fort­sat­te dog ufortrø­de­nt med at sæt­te stød ind på At­le­ti­co­spil­ler­ne, som kun­ne se Die­go Si­meo­ne for­sø­ge at ind­g­y­de dem fi gh­ter­vil­je fra si­de­linj­en ved at be­gi­ve sig i heft ige skæn­de­ri­er med of­fi ci­als, Pep Gu­ar­di­o­la og et de­ci­de­ret fy­sisk klam­me­ri med Frankc Ri­be­ry.

Om det skal ha­ve æren for, at de nå­e­de til pau­sen skal væ­re us­agt, men kamp­bil­le­det fort­sat­te i de før­ste mi­nut­ter af an­den halv­leg. Men al Bay­ern- mo­men­tum for­svandt, da At­le­ti­co sat­te den før­ste far­li­ge kon­tra ind, som end­te med en scor­ing fra Gri­ez­mann, som fl ir­te­de med at væ­re off si­de, da han blev sendt af sted i en frilø­ber mod Bay­ern- bu­ret. Det blev dog ik­ke fl øjtet, og så er det som be­kendt li­ge­gyl­digt, hvad tv­bil­le­der­ne vi­ser.

Det be­tød, at Bay­ern Mün­chen skul­le sco­re to mål for at kom­me i fi - na­len, og den vi­den så ud til at stres­se hjem­me­hol­det, som ik­ke kun­ne do­mi­ne­re på sam­me må­de som i før­ste halv­leg.

Tin­ge­ne æn­dre­de sig dog igen i det 74. mi­nut, da lil­le Ar­tu­ro Vi­dal vandt en ho­ved­støds­du­el i At­le­ti­cos felt og send­te bol­den ind i pan­den på Ro­bert Lewan­dowski, som let kun­ne gø­re det til 2- 1.

Spæn­din­gen var til­ba­ge på Al­li­anz Are­na. At­le­ti­cos selv­til­lid, som alt­så va­re­de i godt 20 mi­nut­ter, var det sam­me. Det var Bay­ern med pe­da­len helt i bund på jagt eft er det af­gø­ren­de mål. Dra­ma Men end­nu et dra­ma­tisk sce­neskift ind­traf eft er 84 mi­nut­ters spil, da dom­me­ren døm­te et straff es­park til At­le­ti­co Madrid i en si­tu­a­tion, hvor Fer­nan­do Tor­res blev fæl­det - uden­for fel­tet. Men dom­me­ren så no­get an­det, og det gav selv­sam­me Tor­res mu­lig­he­den for at af­gø­re kam­pen fra de 11 me­ter. Ma­nu­el Neu­er vil­le det imid­ler­tid an­der­le­des, da han red­de­de i må­let og holdt liv i Bay­erns fi na­le- drøm. Re­al Madrid? Drøm­men blev dog ik­ke til vir­ke­lig­hed. De ty­ske vær­ter pres­se­de og pres­se­de i slut­fa­sen, men den helt sto­re chan­ce ude­blev, og At­le­ti­co end­te der­for som den helt sto­re sej­rs­her­re, selv­om de tab­te kam­pen.

Nu kan Die­go Si­meo­ne & co. ser frem til en Cham­pions Le­ague- fi na­le, som kan bli­ve til en gen­ta­gel­se af lo­ka­l­op­gø­ret fra fi na­len i 2014, hvis Re­al Madrid i aft en be­sej­rer Man­che­ster Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.