Sch­mei­chel langt ne­de i løn­hie­rar­ki­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LAVTLØNNET

Det kø­rer ret godt for Kas­per Sch­mei­chel, årets spil­ler i Dan­mark og ny­kå­ret en­gelsk me­ster med Lei­ce­ster. Et guld­hold, han er vi­ce­an­fø­rer og le­der for, og ham, der kun bli­ver sendt ud til front­linj­en, når der er bal­la­de, og hol­det er på en util­sig­tet kurs.

» Kas­per er en af se­ni­o­r­ne i Lei­ce­ster og har en af de hø­je­ste po­si­tio­ner i trup­pen. Han har ude­luk­ken­de få­et sin stær­ke po­si­tion i Lei­ce­ster gen­nem hårdt ar­bej­de, og som vi­ce­an­fø­rer går han al­tid for­re­st, når der sker no­get kon­tro­ver­si­elt. Som re­gel, og når det går godt, hol­der han sig dog i bag­grun­den og går for­bi pres­sen uden at ta­le med os, oft est for­di han al­tid får de sam­me spørgs­mål om sin far, men og­så for­di han bli­ver træt af de sam­me spørgs­mål. Men det er helt sik­kert, at han er der, hvis no­get vir­ke­lig bræn­der på, « si­ger fod­bol­dre­dak­tør på det lo­ka­le me­die Lei­ce­ster Mercury, Rob Tan­ner, der i dis­se da­ge er ved at læg­ge sid­ste hånd om sin bog om Lei­cesters fan­ta­sti­ske hi­sto­rie.

En bog, der ta­ger ud­gangs­punkt i den­ne Pre­mi­er Le­ague- sæ­son, hvor Lei­ce­ster imod al­le od­ds – til 5.000 gan­ge pen­ge­ne igen hos book­ma­ker­ne før før­ste run­de – tog he­le pla­den fuld og hjem­før­te klub­bens før­ste mester­skab, som ik­ke mindst kom i stand på bag­grund af en sta­bil dan­sker i må­let. Ik­ke blandt de bedst løn­ne­de Kas­per Sch­mei­chel har i den­ne sæ­son holdt bu­ret rent i 15 kam­pe og spil­let samt­li­ge mi­nut­ter – det har mildt sagt væ­ret en kæm­pe sæ­son for lands­hold­ske­e­pe­ren.

Men når han nu har druk­ket si­ne gul­døl fær­dig og fe­stet ud med si­ne hold­kam­me­ra­ter, kun­ne han med ret­te stå til­ba­ge med en fø­lel­se af lidt fru­stra­tion, når han sid­der i om­klæd­nings­rum­met og ser rundt på dem, han spil­ler på hold med.

Trods sin sta­tus i top­pen af Lei­ce­ster- trup­pen tje­ner man­ge af med­spil­ler­ne nem­lig me­get me­re end Sch­mei­chel, og folk som Ro­bert Huth, Jeff rey Schlupp, Chri­sti­an Fu­chs, Da­ni­el Amar- 1. Ja­mie Var­dy 2. Jeff rey Schlupp 3. Shin­ji Oka­zaki 4. Gök­han In­ler 5. Riy­ad Ma­hrez 12- 15. Kas­per Sch­mei­chel tey, Dan­ny Drinkwa­ter, Gök­han In­ler, Riy­ad Ma­hrez, Ja­mie Var­dy, Shin­ji Oka­zaki, N’Go­lo Kanté og Leo­nar­do Ul­loa smi­ler bå­de, når de ser på Pre­mi­er Le­ague- ta­bel­len, og når de skal be­ta­le de dy­re reg­nin­ger. De er al­le bed­re be­talt end dan­ske­ren. Nog­le af dem får me­re end dob­belt så me­get.

Det vi­ser et læk­ket do­ku­ment, me­di­et To­tal Spor­tek har off ent­lig­gjort om spil­ler­løn­nin­ger­ne i Lei­ce­ster. BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt Clau­dio Ra­ni­e­ri el­ler Kas­per Sch­mei­chel om tal­le­ne, men Lei­ce­ster har ik­ke øn­sket at gi­ve in­ter­view.

Iføl­ge do­ku­men­tet må Kas­per Sch­mei­chel fi nde sig i at ha­ve et løn­ni­veau på hæ­der­li­ge 35.000 pund om ugen ( cir­ka 333.000 kro­ner), som er på ni­veau med spil­ler­ne Dan­ny Simp­son, Mat­ty Ja­mes og Marc Al­brigh­ton. Jeg er sik­ker på, at Kas­per Sch­mei­chel og Riy­ad Ma­hrez bli­ver to af de spil­le­re, som får sto­re løn­stig­nin­ger » Ja, det er derom­kring, Kas­pers løn lig­ger. Jeg ved det ik­ke med sik­ker­hed, men det er de op­lys­nin­ger, vi har fra vo­res kil­der i klub­ben, og det er tro­vær­di­ge folk, vi ta­ler med, « si­ger Rob Tan­ner. Vi­ce­kap­ta­j­nen skal dog nok ven­te en om­gang med at sig­te ef­ter ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri, når champag­ne­prop­pen skal fy­res af. Be­løn­nin­gen for hans præ­sta­tio­ner, den øko­no­mi­ske, ven­ter iføl­ge Rob Tan­ner eft er al sand­syn­lig­hed li­ge på den an­den si­de af tøm­mer­mæn­de­ne. » Lei­ce­ster kom­mer til at kig­ge på al­le kon­trak­ter­ne for de fa­ste spil­le­re, så de kan få spil­ler­løn­nin­ger­ne op på et ni­veau, som er en top­klub i Pre­mi­er Le­ague vær­dig. Jeg er sik­ker på, at Kas­per Sch­mei­chel og Riy­ad Ma­hrez bli­ver to af de spil­le­re, som får sto­re løn­stig­nin­ger. Men man skal ik­ke for­ven­te, at Kas­per kom­mer til at få en løn som Ja­mie Var­dy ( an­slå­et 760.000 kro­ner om ugen, red.) el­ler an­dre sto­re stjer­ner i Pre­mi­er Le­ague. Klub­ben går me­get op i, at der ik­ke skal væ­re no­gen su­per­stjer­ner, der skil­ler sig for me­get ud i trup­pen. « Det gør Kas­per Sch­mei­chel el­lers på så man­ge punk­ter. Han er bå­de en vig­tig brik på Clau­dio Ra­ni­e­ris hold og for klub­bens ima­ge, når det skal ple­jes i mod­vind. Men hos bog­hol­de­ren er han ik­ke no­gen væ­sent­lig ud­gift . Fo­re­lø­big.

Lei­ce­ster- løn

Det får de bedst løn­ne­de spil­le­re om ugen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.