Så­dan fejre­de Lei­ce­ster g

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LEIFESTER Bir­m­ing­ham, var hel­ler ik­ke at fin­de på de man­ge bil­le­der, de en­gel­ske avi­ser da­gen der­på har fra Ja­mie Var­dys fest.

Men at det trods dan­ske­rens til­sy­ne­la­den­de fra­vær var en min­de­vær­dig af­ten, kun­ne der ik­ke væ­re tvivl om.

» Jeg har ik­ke fat­tet det end­nu. Det var en me­get lang nat med mas­ser af fest. Jeg fø­ler mig lidt dræ­net li­ge nu, hvis jeg skal væ­re helt ær­lig, « sag­de an­fø­rer, Wes Mor­gan til Sky Sports, der hav­de få­et sær­lig ad­gang til gårs­da­gens træ­ning.

» Nu har I jo set nog­le af bil­le­der­ne på for­skel­li­ge vi­deo­er. Det fort­sat­te, og da eu­fori­en lag­de sig, lå folk ba­re på knæ og kun­ne ik­ke for­stå det. Der var tå­rer, kram og kys. Dren­ge­ne hop­pe­de rundt på hin­an­den og på møb­ler­ne. Jeg hå­ber, at Vards’ ( Var­dys kæ­le­navn, red.) hus er okay her til mor­gen, « lød det vi­de­re fra Wes Mor­gan, der li­ge­som de re­ste­ren­de spil­le­re ik­ke gik ud i nat­te­li­vet i Lei­ce­ster. Clau­dio in­vi­te­rer En by, der på an­den­da­gen fe­ste­de vi­de­re, som var man til bryl­lup i Mel­le­mø­sten. Da­gen igen­nem kør­te bi­ler­ne sta­dig rundt med bå­t­hor­ne­ne tryk­ket i bund og Lei­ce­ster- flag ud af vin­du­er­ne. Og et smil på ga­den blev re­tur­ne­ret med Clau­dio Ra­ni­e­ri- san­ge. Den ita­li­en­ske ma­na­ger, der ef­ter træ­nin­gen i går in­vi­te­re­de sit hold og den thailand­ske klu­be­jer Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha på mad fra sit hjem­land midt i gå­ga­den i Lei­ce­ster, på re­stau­rant San Car­lo.

Ste­det til­trak hur­tigt et myl­der af Lei­ce­ster- fans, og po­li­ti­et måt­te bå­de stå vagt ved dø­ren og dan­ne en ring om spil­ler­ne, så de kun­ne kom­me ind og ud af re­stau­ran­ten, der hav­de luk­ket pa­nora­mavin­du­er­ne til beg­ge eta­ger. Fan­se­nes Mek­ka Ef­ter ma­den blev al­le Lei­cesters hel­te kørt igen­nem by­en i en luk­ket bus og an­gi­ve­ligt ført til­ba­ge til klub- bens sta­dion, hvor de­res bi­ler hol­der in­den for et af­græn­set om­rå­de for­an spil­ler­nes ind­gang.

Et sted, som en en­kelt po­rtvagt man­dag af­ten på in­gen må­de kun­ne hol­de de tu­sin­der og at­ter tu­sin­der Lei­ce­ster- fans fra at fejre de­res sto­re tri­umf. Det var nem­lig ved sta­dion og ik­ke i by­ens cen­trum, at fan­se­ne øn­ske­de at væ­re, da gul­det var en re­a­li­tet. King Power Sta­di­um er Lei­ce­ster- fan­se­nes Mek­ka.

Og det er og­så her, Kas­per Sch­mei­chel på lør­dag vil bli­ve hyl­det og over­rakt po­ka­len. Den­ne gang vil han med sik­ker­hed væ­re til ste­de, når hold­kam­me­ra­ter­ne skal fe­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.