Sik­ke no­get hø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HØ HØ

ONSDAG 4. MAJ 2016 Dan­ske dres­sur­he­ste må ik­ke spi­se dansk hø un­der OL. Det for­by­der Bra­si­li­ens myn­dig­he­der. I ste­det er der ame­ri­kansk hø på OL- me­nu­en, men det er skidt for de sar­te he­ste­ma­ver. OL- he­ste skal ik­ke ba­re ha­ve hø - de skal ha­ve det helt rig­ti­ge hø.

For­be­re­del­ser­ne til som­me­rens OL i Rio de Ja­neiro er for længst gå­et i gang hos Dansk Ri­de For­bund, hvor eli­te­chef, Ki­mi Ni­el­sen, ar­bej­der på at lø­se et stør­re hø- pro­blem på veg­ne af fi re dan­ske OL- ekvi­pa­ger.

Sam­men­lagt skal 1.200 ki­lo hø og fo­der fl yves til Rio til de fi re dan­ske he­ste, men de bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der vil ik­ke ha­ve dansk hø ind i lan­det.

» Vi bøv­ler rig­tig me­get med det hø, som he­ste­ne skal ha­ve der­ov­re, for­di Bra­si­li­en kun har god­kendt to hø- ty­per - en fra USA og en fra Eng­land, « si­ger Ki­mi Ni­el­sen.

» Af de to hø- ty­per fo­re­træk­ker vi det en­gel­ske, men nu er myn­dig­he­der­ne be­gyndt at vak­le, og det er endt med det ame­ri­kan­ske hø. Det er lidt me­re stift og bredt i strå­e­ne, og det er vo­res he­ste ik­ke vant til, « si­ger eli­te­che­fen.

Det er op til hvert en­kelt land at med­brin­ge eget hø og fo­der til OL, men Bra­si­li­en er ik­ke in­ter­es­se­ret i at få svam­pe­spo­rer og lig­nen­de bak­te­ri­er ind i lan­det.

Al­le­re­de en må­ned før OL skal de fi re dan­ske he­ste i gang med at spi­se det ame­ri­kan­ske hø for at til­væn­ne ma­ver­ne. Hver he­st skal tyg­ge sig igen­nem 300 ki­lo af det ame­ri­kan­ske hø før af­rej­sen til Rio.

Hver he­st spi­ser mel­lem ot­te og ti ki­lo hø om da­gen - plus fem ki­lo kraft fo­der.

» He­ste har ek­stremt sar­te ma­ver, og vi skal helst ik­ke la­ve for sto­re for­an­drin­ger for dem. Jeg reg­ner med, at vi skal ha­ve he­ste­ne over på det nye hø en må­neds tid før OL, så nu skal vi im­por­te­re hø fra USA og væn­ne he­ste­ne til det, så vi ik­ke ri­si­ke­rer, at de får ondt i ma­ven, « si­ger Ki­mi Ni­el­sen. Smit­te­fa­re De fi re dan­ske OL- he­ste, hø og fo­der skal fl yves til Rio fra Liè­ge i Bel­gi­en 2. au­gust - godt en uge før dres­sur­kon­kur­ren­cer­ne be­gyn­der 10. au­gust.

Bra­si­li­ansk frygt for frem­me­de svam­pe­spo­rer og syg­dom­me be­ty­der, at he­ste­ne un­der OL vil be­fi nde sig i et luk­ket sy­stem.

» Når fl yet lan­der må he­ste­ne ik­ke be­træ­de bra­si­li­ansk jord. De skal ta­ges di­rek­te ud ad fl yet og ind i en last­bil, der kø­rer dem ud til ri­desta­dion, hvor de har et her­me­tisk luk­ket om­rå­de med stal­de. Om­rå­det har i lang tid væ­ret luk­ket for an­dre dyr og bli­ver lø­ben­de des­in­fi ce­ret, så der ik­ke kom­mer rot­ter ind. Li­ge­som de ik­ke vil ha­ve syg­dom­me, så er vi hel­ler ik­ke in­ter­es­se­ret i at få no­get med hjem der­fra, « si­ger Ki­mi Ni­el­sen.

Dan­mark stil­ler med fi re dres­su­re­kvi­pa­ger i Rio, men det er end­nu ik­ke af­gjort, hvem der skal med til Bra­si­li­en.

Mål­sæt­nin­gen er en pla­ce­ring i top- seks i hold­kon­kur­ren­cen samt at få to ekvi­pa­ger i den in­di­vi­du­el­le OL- fi na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.