2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret pænt over­skud i dis­se spal­ter på at spil­le uaf­gjort eft er før­ste halv­leg på ud­valg­te kam­pe, og den­ne her kun­ne lig­ne end­nu en af slagsen. Før­ste halv­leg mel­lem de to i Man­che­ster var en af de mest chan­ce­fat­ti­ge halv­le­ge i me­get lang tid, og selv om Re­al Madrid nu er hjem­me og har Cri­sti­a­no Ro­nal­do med, så er de ik­ke tvun­get frem eft er 0- 0 i den før­ste kamp, og det bør kom­me til at be­ty de, at man ik­ke ka­ster sig ud i en ho­ved­løs off en­siv. Man­che­ster Ci­ty kom­mer gi­vet­vis med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt, så prøv uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.