KRAEFTEN VANDT O

BT - - NYHEDER -

NYREKRAEFT Nyrekraeft, som dr.med., over­la­e­ge Tor­ben Pals­hof er død af, er en al­vor­lig kra­eft­form, som ud­går fra ny­rer­nes cel­ler. Syg­dom­men kan ud­vik­le sig over lang tid uden at gi­ve sa­er­li­ge symp­to­mer. Et fa­re­sig­nal og symp­tom er dog i cir­ka en tred­je­del af til­fa­el­de­ne, at pa­tien­ten har blod i uri­nen. Ma­ve­s­mer­ter kan va­e­re et an­det symp­tom. Hos om­kring 25 pro­cent af de pa­tien­ter, som får stil­let di­ag­no­sen nyrekraeft, er der al­le­re­de spred­ning til an­dre ste­der af krop­pen på det tids­punkt, syg­dom­men bli­ver op­da­get. 600 dan­ske­re – 400 ma­end og 200 kvin­der – får hvert år kon­sta­te­ret nyrekraeft. Ty­pisk vil can­cer­for­men ram­me i 60-70 års al­de­ren. Lidt un­der en tred­je­del af ny­r­e­kra­eft­pa­tien­ter får kon­sta­te­ret syg­dom­men, in­den de er fyldt 60 år. Nyrekraeft be­hand­les med et kirur­gisk ind­greb, hvor he­le el­ler en del af den ny­re, som er ramt, bli­ver fjer­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.