Må­ske for­gif­te­de sy­geple­jer­ske ik­ke pa­tient

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Der er no­get, som ik­ke ha­en­ger sam­men i an­kla­ge­myn­dig­he­dens sag mod en dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster. Det fastslog pro­fes­sor i ret­ske­mi Kri­sti­an Lin­net fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, da han ons­dag var ind­kaldt som vid­ne i rets­sa­gen mod den 31-åri­ge kvin­de.

Pro­fes­soren kun­ne så­le­des ik­ke for­stå, hvor­for et af sy­geple­jer­skens på­stå­e­de of­re til­sy­ne­la­den­de ik­ke re­a­ge­re­de på en mod­gift mod den mor­fin, som den un­ge kvin­de an­kla­ges for at ha­ve sprøjtet ind i pa­tien­ten. In­gen mor­f­in­for­gift­ning? »Det kan jeg ik­ke så­dan li­ge for­kla­re. For­kla­rin­gen kan va­e­re, at der ik­ke er en mor­f­in­for­gift­ning på det tids­punkt. Så­dan vil man be­trag­te det, hvis der ik­ke er en ty­de­lig re­ak­tion,« sag­de Kri­sti­an Lin­net.

Oplys­nin­gen er mil­dest talt en bom­be i den us­a­ed­van­li­ge drabs­sag fra Ny­kø­bing Fal­ster, hvor sy­geple­jer­sken er til­talt for tre drab og et drabs­for­søg. På­stå­et drabs­for­søg Den på­ga­el­den­de si­tu­a­tion, som pro­fes­soren sår tvivl om, hand­ler om det på­stå­e­de drabs­for­søg på den 74-åri­ge pa­tient Mag­gi Ras­mus­sen.

Ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at den til­tal­te tid­ligt om mor­ge­nen 1. marts 2015 for­søg­te at dra­e­be pa­tien­ten med en dø­de­lig co­ck­tail af mor­fin, ste­so­lid og hjer­te­me­di­ci­nen cord­a­ro­ne. Men i ons­da­gens rets­mø­de ryste­de pro­fes­soren alt­så den te­o­ri.

Ne­top drabs­for­sø­get er el­lers den epi­so­de, der i før­ste om­gang fik sa­gen til at rul­le, ef­ter at sy­geple­jer­ske­kol­le­ga­en PL men­te at ha­ve over­ra­sket den til­tal­te, da hun stod og fum­le­de med to sto­re sprøjter ved Mag­gi Ras­mus­sens seng.

Et par mi­nut­ter se­ne­re – om­kring klok­ken 05.35 – fik pa­tien­ten re­spira­tions­stop.

Det var i for­bin­del­se med den ef­ter­føl­gen­de liv­red­ning, at man for­søg­te at gi­ve Mag­gi Ras­mus­sen mod­gift mod mor­fin. Men det hav­de alt­så in­gen na­ev­ne­va­er­dig ef­fekt.

Først se­ne­re på mor­ge­nen re­a­ge­re­de hun plud­se­lig, da man i et sid­ste des­pe­rat for­søg gav mod­gift mod ste­so­lid. Nu våg­ne­de hun op i lø­bet af ét mi­nut.

I en blod­prø­ve ta­get klok­ken 11 den føl­gen­de for­mid­dag fandt man i Mag­gi Ras­mus­sens krop be­ty­de­li­ge ma­eng­der mor­fin, ste­so­lid og cord­a­ro­ne. Men ef­ter ons­da­gens rets­mø­de er det alt­så uklart, hvor­når i hvert fald mor­fi­nen er ble­vet ind­ført.

Den til­tal­te er­ken­der, at hun i lø­bet af nat­ten til 1. marts gav pa­tien­ten en lil­le do­sis mor­fin – 2,5 mil­li­gram – men det er langt­fra nok til at gø­re ska­de på et men­ne­ske.

De an­dre stof­fer na­eg­ter hun at ha­ve gi­vet pa­tien­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.