1,8 mio. kro­ner for at af­vi­se en flygt­ning

BT - - NYHEDER -

ASYLSAMARBEJDE EU-lan­de, der ik­ke vil va­e­re med i en om­for­de­ling af EUs kvo­te­flygt­nin­ge, kan mid­ler­ti­digt be­ta­le sig fra det. Det fo­re­slår EU-Kom­mis­sio­nen ons­dag i et ud­spil til en om­fat­ten­de re­form af det nu­va­e­ren­de asylsamarbejde, der er brudt sam­men, ef­ter at over 1,2 mil­li­on asylan­sø­ge­re sid­ste år an­kom til EU.

Pri­sen for at slip­pe skal va­e­re 250.000 eu­ro (knap 1,9 mil­li­on kro­ner) per flygt­ning, fo­re­slår EUKom­mis­sio­nen.

Ker­nen i for­sla­get går ud på at sup­ple­re det nu­va­e­ren­de Dubl­in­sy­stem, der fast­slår, at før­ste an­komst­land skal be­hand­le en asylan­søg­ning med en så­kaldt fair­ness-me­ka­nis­me.

Idéen er med an­dre ord at ind­fø­re end­nu en af de el­lers sta­er­kt om­dis­ku­te­re­de for­de­lings­me­ka­nis­mer, der kan ud­lø­ses un­der kri­ser med sto­re flygt­nin­ge­strøm­me.

Dan­mark, der er lodret imod EUs flygt­nin­ge­kvo­ter, er i dag med i sam­ar­bej­det om Dublin-for­ord­nin­gen gen­nem en pa­ral­lelaf­ta­le.

Hvis EU ved­ta­ger aen­drin­ger af reg­ler­ne, skal Dan­mark som ud­gangs­punkt si­ge ja til re­for­mer­ne for at bli­ve ved med at va­e­re med el­ler va­el­ge at stå helt uden for sam­ar­bej­det.

Men re­ge­rin­gen fryg­ter sam­ti­dig, at Dan­mark kan bli­ve en ’asyl­mag­net’ ved at stå uden for Dubl­in­sam­ar­bej­det uden mu­lig­hed for at sen­de asylan­sø­ge­re til­ba­ge til før­ste an­komst­land i EU. Kvo­te­ha­de­re på krigs­stien Det er ik­ke kun Dan­mark, der er imod flygt­nin­ge­kvo­ter, og for­sla­get bli­ver spå­et en hård lan­ding i EUlan­de­ne.

Bå­de Un­garn og Slovaki­et har be­slut­tet at kla­ge til EU-Dom­sto­len over EUs ob­liga­to­ri­ske flygt­nin­ge­kvo­ter, og sam­ti­dig har Un­garn be­bu­det en fol­ke­af­stem­ning om flygt­nin­ge­kvo­ter­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Men EU-Kom­mis­sio­nen klør på. Og iføl­ge for­sla­get skal et nyt så­kaldt ’re­fe­ren­ce­tal’, be­reg­net ud fra et lands stør­rel­se og brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, dan­ne grund­lag for for­de­lings­me­ka­nis­men. Au­to-ni­vel­le­ring Den skal ak­ti­ve­res au­to­ma­tisk, hvis et med­lem­sland mod­ta­ger ufor­holds­ma­es­sigt man­ge asylan­sø­ge­re.

Over­sti­ger asyl­til­strøm­nin­gen i et med­lem­sland 150 pro­cent af re­fe­ren­ce­tal­let, skal nye asylan­sø­ge­re for­de­les til an­dre EU-lan­de, ind­til re­fe­ren­ce­tal­let er kom­met ned igen, hed­der det iføl­ge EUKom­mis­sio­nens for­slag.

EUs asyla­gen­tur skal for­sta­er­kes og iføl­ge for­sla­get ha­ve til op­ga­ve at sik­re stør­re ens­ar­tet­hed i be­døm­mel­sen af asylan­søg­nin­ger i med­lem­slan­de­ne.

Sam­ti­dig skal pro­ce­du­rer strøm­li­nes med kor­te tids­fri­ster for at be­hand­le asylan­søg­nin­ger og i gi­vet fald an­mo­de om over­før­sel til et an­det EU-land, der der­ef­ter skal ha­ve en må­ned til at be­hand­le an­mod­nin­gen. Sam­ler al­le fin­ger­af­tryk EU-Kom­mis­sio­nen vil og­så re­for­me­re den så­kald­te Eu­ro­da­c­for­ord­ning, der fast­slår reg­ler­ne for at ta­ge fin­ger­af­tryk af asylan­sø­ge­re og op­be­va­re fin­ger­af­tryk­ke­ne i en fa­el­les da­ta­ba­se. Det sam­ar­bej­de er Dan­mark i dag og­så med i via en pa­ral­lelaf­ta­le.

Sam­ar­bej­det skal ud­vi­des til og­så at om­fat­te fin­ger­af­tryk af ulov­li­ge mi­gran­ter, så det bli­ver nem­me­re at hol­de styr på, hvor­dan de i gi­vet fald be­va­e­ger sig rundt i EU.

Des­u­den skal EU-lan­de­ne la­eg­ge fle­re op­lys­nin­ger end i dag ind i Eu­ro­dac-da­ta­ba­sen, her­un­der fo­to for­u­den navn, fød­sels­da­to, na­tio­na­li­tet, iden­ti­tets­de­tal­jer og rej­sedo­ku­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.