Ja, in­gen bør ba­e­re niqab i Dan­mark

BT - - DEBAT -

MARCUS KNUTH

ha­ve en un­der­vis­nings­si­tu­a­tion, hvor la­e­re­ren ik­ke ved, hvem det er, der sid­der over­for, for­di ved­kom­men­de er da­ek­ket til fra top til tå. Der må folk si­ge til sig selv, at hvis man vil va­e­re i Dan­mark, må man le­ve op til den dan­ske kul­tur og til­pas­se sig el­ler rej­se til et an­det land og bo der. De her men­ne­sker vi­ser ik­ke nok respekt for det dan­ske sa mfu nd, der har til­budt dem et sted at va­e­re.

MAN KAN IK­KE

med ele­ver el­ler stu­de­ren­de i niqab ik­ke no­get, vi ser hver dag. Det er nog­le få en­kelt­stå­en­de si­tu­a­tio­ner. Der­for er jeg og­så glad for, man kan lø­se det lo­kalt, uden at vi skal gø­re det til en stor na­tio­nal de­bat. Det er jo ik­ke et pro­blem, de fle­ste sko­ler dø­jer med. Men det er en del af en me­get stør­re pro­blem­stil­ling, hvor vi ser de­le af de her pa­ral­lel­sam­fund, som le­ver ef­ter helt eg­ne sam­funds­nor­mer.

HELDIGVIS ER PROBLEMET

no­gen, der bur­de ba­e­re hver­ken niqab el­ler bur­ka i Dan­mark. Det er no­get, der har rød­der i den al­ler­mør­ke­ste del i sha­ria-tan­ke­gan­gen, hvor kvin­der skal af­ska­er­mes fra om­ver­de­nen, for­di de kom­mer fra en del af ver­den, hvor en kvin­de el­lers ri­si­ke­rer at bli­ve foru­lem­pet. Der­for er det fuld­sta­en­dig ab­surd at ba­e­re niqab i et frit land som Dan­mark. Jeg for­står ik­ke, at folk, der har bo­sat sig i Dan­mark og få­et asyl, for­di de har be­hov for be­skyt­tel­se, ik­ke va­erds­a­et­ter den fri­hed og det men­ne­ske­syn, der er her i Dan­mark.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.