’ ’

BT - - DEBAT -

Hvis man vil va­e­re i Dan­mark, må man le­ve op til den dan­ske kul­tur og til­pas­se sig el­ler rej­se til et an­det land og bo der

at det som la­e­rer kan va­e­re sva­e­re­re at un­der­vi­se ele­ver, hvor man ik­ke kan se de­res an­sigt. Men om­vendt er jeg og­så helt sik­ker på, at la­e­rer­ne er så dyg­ti­ge og har en så stor fag­lig kom­pe­ten­ce, at det skal de kun­ne. Og det tror jeg og­så de kan.

DET MÅ VA­E­RE JEG FOR­STÅR GODT,

op til den en­kel­te kvin­de at va­el­ge, hvad man ta­ger på som på­kla­ed­ning. Vel­vi­den­de, at det for den en­kel­te, kan va­e­re en ha­em­sko, da det kan ha­em­me dem selv ik­ke at kun­ne bli­ve gen­kendt. Vi er jo ik­ke vant til som dan­ske­re, at man ik­ke kan se vo­res med­bor­ge­res an­sig­ter. I min op­tik er det folks frie valg at kun­ne tra­ef­fe be­slut­nin­gen om at ba­e­re niqab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.