Nej, det gav­ner ik­ke in­te­gra­tio­nen

BT - - DEBAT -

JOSEPHINE FOCK

ae­r­ger­lig be­slut­ning, VUC Lyng­by tra­ef­fer. Jeg kan godt for­stå, at la­e­rer­ne sy­nes, at det kan va­e­re sva­e­re­re at un­der­vi­se ele­ver, hvor man ik­ke kan se så me­get af dem an­det end de­res øj­ne. Men om­vendt er jeg af den op­fat­tel­se, at det li­ge pra­e­cis er me­get bed­re for ele­ver­ne med niqab at kom­me over på sko­len og del­ta­ge i un­der­vis­nin­gen og om­gås de øv­ri­ge ele­ver, så de på sigt må­ske kan fra­la­eg­ge sig de­res niqab. Det er der­for ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt at for­by­de ele­ver at ba­e­re niqab, for det be­ty­der ne­top, at de så skal sid­de hjem­me og stu­de­re, og så kom­mer dis­se per­so­ner ik­ke ud i det dan­ske sam­fund.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.