Idi­o­tisk de­bat om nye kamp­fly

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Man bur­de ind­byg­ge en sa­er­lig funk­tion i mail­pro­gram­met hos al­le lan­dets de­ba­tre­dak­tio­ner, som au­to­ma­tisk slet­te­de et­hvert til­sendt la­e­ser­brev, de­bat­ind­la­eg el­ler kro­nik in­de­hol­den­de or­det ”fladska­erm”. For man ved ba­re, at når dét ord bli­ver brugt, så er der ta­le om en om­gang be­da­get, dvask og håb­løst uo­ri­gi­nal ka­pi­ta­lis­me­kri­tik. Fladska­er­men har la­en­ge va­e­ret det yp­per­ste sym­bol på over­flod og unød­ven­digt for­brug. Ven­stre­flø­jens al­ler­dej­lig­ste ha­deob­jekt. MEN NU SER det ud som om, at den stak­kels fladska­erm kan få sig en til­tra­engt pau­se. Der er nem­lig et nyt sym­bol, som tra­en­ger sig på: kamp­fly­et. Med sin umid­del­ba­re fa­sci­na­tions­kraft, sin skra­em­men­de lugt af død og øde­la­eg­gel­se og sin astro­no­mi­ske pris er kamp­fly­et helt per­fekt som det kon­kre­te ud­tryk for en ab­strakt for­nem­mel­se af ond bor­ger­lig­hed, ky­nisk ka­pi­ta­lis­me og en ver­den af la­ve.

Po­li­ti­ker­ne er i dis­se da­ge i fuld gang med at kø­be nye kamp­fly til en an­slå­et pris på 30 mil­li­ar­der kro­ner.

Og ne­top den hø­je pris har få­et den of­fent­li­ge de­bat til at fly­de over med ha­en­dervri­den­de ind­la­eg om al­le de vel­fa­erds­go­der, vi kun­ne ha­ve få­et for de sam­me pen­ge. ”Hvor­for bru­ge pen­ge på at slå børn ihjel i de var­me lan­de, når vi i ste­det kun­ne bru­ge pen­ge­ne på fle­re sy­geple­jer­sker, me­re ae­l­dreple­je og øko­lo­gisk mad i bør­ne­ha­ver­ne,” sy­nes det over­ord­ne­de ar­gu­ment at va­e­re.

Det ly­der da og­så umid­del­bart helt rig­tigt. Dø­de børn ver­sus øko­lo­gi­ske ap­pels­i­ner – hvad vil du helst ha­ve?

Men det er na­tur­lig­vis en dybt bizar må­de at stil­le tin­ge­ne op på.

Par­ke­rings­vag­ter, mil­jø­kon­trol, ho­spi­ta­ler, fa­engselsva­e­sen, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re - og ja, for­sva­ret. Der er mas­ser af ting, som vi ik­ke vil­le ha­ve brug for, hvis vi le­ve­de i en per­fekt ver­den. Hvis in­gen men­ne­sker blev sy­ge, in­gen men­ne­sker over­t­rå­d­te loven og in­gen lan­de hav­de mod­stri­den­de in­ter­es­ser, så kun­ne vi sør­me spa­re man­ge pen­ge.

Så­dan er ver­den ba­re ik­ke. Og når det ga­el­der uden­rigs­po­li­tik og for­svar, er si­tu­a­tio­nen sa­er­lig Hvad skal Do­nald Trump gø­re for at ha­ve en chan­ce for at slå Hil­lary Cl­in­ton? uper­fekt i dis­se år: Pu­tin op­tra­e­der ag­gres­sivt og ufor­ud­si­ge­ligt, EU er foru­ro­li­gen­de ta­et på et sam­men­brud, og en enorm mi­gra­tions­bøl­ge mod Eu­ro­pa er i gang.

Dan­mark er et me­get lil­le land, som i bund og grund er for­svars­løst uden vo­res med­lem­skab af Na­to. I åre­vis har vi haft et af al­li­an­cens la­ve­ste for­svars­bud­get­ter må­lt i pro­cent af BNP. Det er ble­vet ac­cep­te­ret, for­di vi trods alt har va­e­ret go­de til at stil­le op, når der var brug for os – of­te med de F16-fly, som nu er gam­le og skal er­stat­tes af nye kamp­fly.

Den ame­ri­kan­ske an­del af Na­tos bud­get lig­ger på cir­ka 75 pro­cent. Det er klart, at ame­ri­ka­ner­ne ik­ke kan bli­ve ved med at pun­ge ud, hvis Dan­mark ska­e­rer et i for­vej­en me­get lil­le for­svars­bud­get ned til na­er­mest in­gen­ting.

Så hvad er det egent­lig, dis­se kamp­fly-kri­ti­ke­re øn­sker? At vi mel­der os ud af Na­to? At vi la­eg­ger os fladt ned og la­der ska­eb­nen rå­de over Dan­marks frem­tid, mens vi ma­e­sker os i øko­lo­gi­ske froko­st­ord­nin­ger og sy­geple­jer­sker ad li­bi­tum?

De­bat­ten om kamp­fly er idi­o­tisk. Po­li­ti­ker­ne må skyn­de sig at få dem købt, så vi kan ta­le om no­get an­det.

Der er mas­ser af ting, som vi ik­ke vil­le ha­ve brug for, hvis vi le­ve­de i en per­fekt ver­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.