Fo

BT - - NYHEDER - FAKTA

De kom­men­de da­ge by­der på no­get af det flot­te­ste for­år­s­vejr, man kan ta­en­ke sig, med mas­ser af sol og tem­pe­ra­tu­rer i na­er­he­den af 20 gra­der. Sam­ti­dig har en lang ra­ek­ke dan­ske for­ly­stel­ses­par­ker ne­top slå­et po­r­te­ne op til en ny sa­e­son, men in­den du pak­ker bi­len og drø­ner af sted med mad­kurv og un­ger på bags­a­e­det, er det en god idé at for­be­re­de sig lidt. Der er nem­lig sto­re pris­for­skel­le på de mest po­pu­la­e­re for­ly­stel­ser, og for de op­ma­er­k­som­me ga­e­ster kan der va­e­re man­ge hund­re­de kro­ner at spa­re for en al­min­de­lig fa­mi­lie på to voks­ne og to børn.

Det vi­ser en sam­men­lig­ning af pri­ser og ra­ba­t­ord­nin­ger, som BT har fo­re­ta­get af en ra­ek­ke for­ly­stel­ses­par­ker, som­mer­lan­de og

zoo­lo­gi­ske ha­ver. Vil en fa­mi­lie på to voks­ne og to børn på hen­holds­vis syv og 12 år en tur i Ti­vo­li i Kø­ben­havn med tur­pas, skal mor og far af med 1.210 kr. Ta­ger fa­mi­li­en der­i­mod en tur i Oden­se Zoo, kan man nø­jes med at be­ta­le 450 kr. for en fa­mi­lie­bil­let. Er man kørt over Sto­re­ba­elts­bro­en, er der des­u­den 20 pct. ra­bat på en­tré og 60 pct. ra­bat på bro-bil­let­ten hjem.

Of­te kan man des­u­den bå­de spa­re tid og pen­ge ved at kø­be bil­let­ten til de dan­ske for­ly­stel­ses­par­ker på net­tet. Ek­sem­pel­vis er der 15 pct., sva­ren­de til 52 kr. per vok­sen, at spa­re på bil­let­ter­ne til Le­go­land ved at be­stil­le on­li­ne. For­bru­ger­rå­det Ta­enk er ge­ne­relt skep­tisk over for ra­ba­t­ord­nin­ger. Det ska­ber ui­gen­nem­sig­tig­hed om pri­ser­ne, for­kla­rer se­ni­o­rjurist Ti­na Dhan­da Kal­si.

»Selv­føl­ge­lig må der ger­ne va­e­re go­de til­bud til for­bru­ger­ne, men det bur­de kom­me al­le til go­de. Ik­ke kun en spe­ci­el grup­pe, for ek­sem­pel bi­li­ster over Sto­re­ba­elt. Hvis man har va­e­ret i Ran­ders Regnskov el­ler BonBon-Land, og ik­ke va­e­ret op­ma­er­k­som på en på­ga­el­den­de ra­bat, så er man med til at fi­nan­si­e­re al­le an­dres ra­bat,« si­ger Ti­na Dhan­da Kal­si. BT har sam­men­lig­net pri­ser og ra­bat­ter hos en ra­ek­ke af Dan­marks mest be­søg­te for­ly­stel­ses­par­ker, som­mer­lan­de og zoo­lo­gi­ske ha­ver. Pri­stjek­ket er la­vet 3. maj med ud­gangs­punkt i en fa­mi­lie på to voks­ne og to børn. Der ind­går en­tré så­vel som tur­pas til for­ly­stel­ser, par­ke­ring og even­tu­el­le ra­bat­ter. En­tre­pri­ser­ne sti­ger man­ge ste­der i højsa­e­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.