For­be­re­der ’Hil­lary-

BT - - NYHEDER -

VALGKAMP Der gik ik­ke man­ge mi­nut­ter, fra Do­nald Trump kun­ne se Ted Cruz tra­ek­ke sig fra kam­pen om at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat, før han ind­led­te kampag­nen mod Hil­lary Cl­in­ton, der står til at bli­ve de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat. Trump har od­dse­ne imod sig i kam­pen om at bli­ve ame­ri­kansk pra­esi­dent og over­ta­ge Det Hvi­de Hus ef­ter Ba­ra­ck Oba­ma i ja­nu­ar 2017. Hil­lary Cl­in­ton, der har en for­tid som pra­esi­dent­frue og ik­ke mindst uden­rigs­mi­ni­ster bag sig, spås af man­ge til at va­e­re fa­vo­rit­ten, når ame­ri­ka­ner­ne skal i stem­me­bok­se­ne 8. novem­ber.

Men det får ik­ke Do­nald Trump til at gi­ve op. Tva­er­ti­mod. Den 69-åri­ge rig­mand blev hel­ler ik­ke spå­et man­ge chan­cer, da han i sin tid meld­te sig på ba­nen i kaplø­bet om at bli­ve pra­esi­dent­kan­di­dat for re­pu­bli­ka­ner­ne, men end­te al­li­ge­vel med at vin­de pri­ma­er­valg ef­ter pri­ma­er­valg. Vil an­gri­be med alt An­ders Ag­ner Pe­der­sen, USA-ken­der og re­dak­tør på kon­gres­sen.com, me­ner ik­ke, at Trump kom­mer til at la­eg­ge fin­gre imel­lem i valg­kam­pen.

»Det, vi kan se al­le­re­de nu, er, at Trump er godt i gang med at plan­la­eg­ge sin kampag­ne mod Hil­lary Cl­in­ton, og han har ta­enkt sig at an­gri­be hen­de med alt, hvad han har,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Et af de kneb, Trump har brugt flit­tigt un­der pri­ma­er­val­ge­ne, er at gi­ve si­ne mod­stan­de­re øge­nav­ne. Så­le­des er Ted Cruz kon­se­kvent ble­vet kaldt ’løg­ne­ren Ted’, mens en af de an­dre kan­di­da­ter, Marco Ru­bio, blev kaldt ’lil­le Marco’. Sam­me kneb bru­ger han nu om Hil­lary Cl­in­ton, som han kal­der ’uha­e­der­li­ge Hil­lary’. Ik­ke i lom­men på no­gen Der skal dog me­re end øge­nav­ne til, hvis Do­nald Trump skal gø­re sig for­håb­nin­ger om at bli­ve pra­esi­dent. Der­for prø­ver Trump at ta­le med fol­kets stem­me og gø­re valget til et spørgsmål om, hvor­vidt va­el­ger­ne vil ha­ve Hil­lary Cl­in­ton, der er et sym­bol på det po­li­ti­ske etablis­se­ment i Was­hin­g­ton, el­ler om de vil gø­re op­rør mod ne­top det po­li­ti­ske etablis­se­ment. Øn­sker de det sid­ste, så er Trump det rig­ti­ge valg, me­ner han selv.

»Trump vil he­le ti­den frem­ha­e­ve, at han ik­ke er i lom­men på no­gen, og at der ik­ke er no­gen, der be­stem­mer, hvor­dan hans po­li­tik skal va­e­re,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Før valg­kam­pen be­gyn­der, har Do­nald Trump en stor op­ga­ve for­an sig i at sam­le det re­pu­bli­kan­ske par­ti om­kring sig. Et par­ti der rum­mer man­ge blan­de­de fø­lel­ser om den nye pra­esi­dent­kan­di­dat.

»Hvis Trump over­ho­ve­det skal ha­ve en chan­ce for at vin­de valget, skal han sam­le par­ti­et. Den øvel­se bli­ver rig­tig sva­er, for man­ge re­pu­bli­ka­ne­re har al­le­re­de sagt, at de ik­ke vil stem­me på Trump,« si­ger re­dak­tø­ren af kon­gres­sen.com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.