TDC li­der un­der kun­ders pris­pres

BT - - NYHEDER -

TDC’s for­ret­ning er fort­sat un­der et ge­di­gent pres, for­di kun­der­ne bli­ver min­dre og min­dre vil­li­ge til at be­ta­le for tv og te­le­fo­ni. Ten­den­sen vi­ser sig end­nu en gang i tal­le­ne fra te­le­sel­ska­bet.

I de før­ste tre må­ne­der af 2016 faldt om­sa­et­nin­gen til 5,8 mil­li­ar­der kro­ner, og drifts­re­sul­ta­tet dyk­ke­de med 10 pro­cent til 2,2 mil­li­ar­der kro­ner.

TDC har alt­så ik­ke fun­det nøg­len til suc­ces, da me­re el­ler min­dre al­le for­ret­nings­om­rå­der var un­der pres.

Ik­ke mindst den tid­li­ge­re så lu­kra­ti­ve tv-for­ret­ning i Dan­mark, hvor TDC gen­nem You­see er mar­keds­før­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.