To­bak­sin­du­stri­en ta­ber af­gø­ren­de slag ved EU-Dom­sto­len

BT - - NYHEDER -

RYGEREGLER Luxem­bourg: Nye EU-reg­ler, der kra­e­ver stør­re ad­vars­ler på ci­ga­ret­pak­ker, for­by­der men­tolci­ga­ret­ter og stram­mer reg­ler­ne for elek­tro­ni­ske ci­ga­ret­ter, er lov­li­ge og der­med klar til at tra­e­de i kraft. Det si­ger EU-Dom­sto­len i en skel­sa­et­ten­de af­gø­rel­se, der sam­ti­dig er et stort ne­der­lag for to­bak­sin­du­stri­en.

An­ført af Phi­lip Mor­ris og Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co har pro­du­cen­ter­ne for­søgt at få un­der­kendt en­ten he­le el­ler de­le af EU’s nye to­baks­di­rek­tiv.

De me­ner, at re­gu­le­rin­gen går for vidt, er i strid med reg­ler­ne for det in­dre mar­ked og ta­ger over­drev­ne sund­heds­hen­syn.

To­baks­sel­ska­ber­ne har blandt an­det an­gre­bet kra­vet om, at mindst 65 pro­cent af bå­de for­si­den og bag­si­den på en ci­ga­ret­pak­ke skal re­ser­ve­res til bil­le­der og tek­ster, der ad­va­rer mod ryg­ning.

I dag skal 30 pro­cent af for­si­den og 40 pro­cent af bag­si­den på en ci­ga­ret­pak­ke va­e­re da­ek­ket af ad­vars­ler.

EU-lan­de­ne kan iføl­ge di­rek­ti­vet gå end­nu la­en­ge­re end de 65 pro­cent, hvis de vil det, og den mu­lig­hed er pro­du­cen­ter­ne og­så gå­et til an­greb på.

To­bak­sin­du­stri­en me­ner, at EU gri­ber for­styr­ren­de ind i det in­dre mar­ked ved at re­gu­le­re ik­ke ba­re sel­ve pro­duk­tet, men og­så ind­pak­nin­gen.

Po­len har sam­ti­dig for­søgt at få un­der­kendt for­bud­det mod men­tolci­ga­ret­ter, mens Pil­l­box, der frem­stil­ler elek­tro­ni­ske ci­ga­ret­ter, har pro­teste­ret mod nye krav til blandt an­det ni­ko­ti­nind­hold.

Men EU-Dom­sto­len un­der­ken­der al­le kla­ger­ne og si­ger i sin dom, at EU ik­ke har over­skre­det si­ne be­fø­jel­ser med to­baks­di­rek­ti­vet, og at reg­ler­ne og­så flug­ter med det grund­la­eg­gen­de mål om at sik­re fol­kes­und­he­den. Hø­je­re sund­heds­ni­veau »Det nye di­rek­tiv om to­baks­va­rer fra 2014 til­sig­ter dels at frem­me den ret­te funk­tion af det in­dre mar­ked for to­bak og re­la­te­re­de pro­duk­ter med ud­gangs­punkt i et højt sund­heds­be­skyt­tel­ses­ni­veau, navn­lig for un­ge, dels at op­fyl­de uni­o­nens for­plig­tel­ser i hen­hold til WHOs ram­me­kon­ven­tion om to­baks­kon­trol,« skri­ver EU-Dom­sto­len i sin af­gø­rel­se.

To­bak ko­ster hvert år om­kring 13.000 dan­ske­re li­vet, og i he­le EU er tal­let op­pe på 700.000 to­baks­re­la­te­re­de døds­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.