Fem nye rig­ti­ge ma­end sø­ges

BT - - NYHEDER -

UDFORDRING de nye pro­gram­mer. Det un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Al­beck, pro­du­cent i Ma­keitBee Pro­duction, der co-pro­du­ce­rer ’Rig­ti­ge ma­end’ med DR Aar­hus, over­for BT. Ik­ke slip­se­ty­pen »Det er en ny Finn, Ar­ne el­ler Pe­ter. For der er jo mas­ser af ma­end der­u­de, som sy­nes, at mo­tion er døds­sygt og sund mad er uin­ter­es­sant,« ly­der det fra Ma­ri­an­ne Al­beck.

Og det er sta­dig hånd­va­er­ke­re el­ler ar­bejds­ma­end, pro­du­cen­ter­ne går ef­ter, når de her i lø­bet af maj skal fin­de de fem na­e­ste ’Rig­ti­ge ma­end’.

»Den jar­gon, som er blandt den her slags ma­end, går jo rent ind hos al­le. For de har jo no­get, al­le ma­end har, og som man­ge nok kan gen­ken­de i sig selv, for­di de går sam­men med kvin­der, der sa­et­ter dags­or­de­nen for dem. Det er der­for, vi går ef­ter den ty­pe igen. Og så selv­føl­ge­lig for­di, der er mas­ser af den slags ma­end,« for­kla­rer Ma­ri­an­ne Al­beck.

I de før­ste pro­gram­mer var ud­for­drin­gen at de fem ma­end i lø­bet af få må­ne­der skul­le tra­e­ne sig op til at gen­nem­fø­re en X-Ter­ra, en slags mi­ni-iron­man. Men den­ne gang bli­ver det nog­le helt an­dre ud­for­drin­ger, de fem nye rig­ti­ge ma­end kom­mer til stå over­for. Men hvil­ke, hol­der pro­du­cen­ten sta­dig for sig selv.

»Vi har vir­ke­lig lagt os i se­len, så de be­stemt ik­ke kom­mer til at ke­de sig,« lover Ma­ri­an­ne Al­beck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.