2014s mest se­xe­de for­lo­vet

BT - - TV/RADIO -

Da Ka­te Up­ton trop­pe­de op til årets pre­sti­ge­fyld­te Met Ga­la i New York man­dag, var der én ting, der funk­le­de me­re end hen­des øj­ne og guld­kjo­le til­sam­men: Den glim­ten­de di­a­man­tring på hen­des fin­ger. Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­le­rin­de og ba­de­tøjs­mo­del er nem­lig ble­vet for­lo­vet med De­troit Ti­gers-ba­se­ball­spil­le­ren Justin Ver­lan­der, som hun har dan­net par med si­den 2013. »Jeg er sim­pelt­hen så spa­endt. Han fri­e­de li­ge in­den, ba­se­ballsa­e­so­nen gik i gang, så vi har holdt det hem­me­ligt et styk­ke tid,« af­slø­re­de Up­ton til me­di­et E! News og jub­le­de over det fo­re­stå­en­de bryl­lup. »Jeg er så glad for en­de­lig at de­le det med re­sten af ver­den,« lød det fra den fo­rel­ske­de filmsild, der sam­ti­dig rø­be­de, at par­ret end­nu ik­ke har fun­det Tørt med mu­lig­hed for no­gen el­ler en del sol, nog­le ste­der dog pe­ri­o­der med sky­et vejr. Temp. mel­lem 12 og 16 gra­der, på Born­holm lidt køli­ge­re. Svag til let fra for­skel­li­ge ret­nin­ger. I nat tørt og mest klart, dog lo­ka­le tå­ge­ban­ker. Temp. mel­lem 2 og 5 gra­der med svag til ja­evn vind fra øst og sy­døst­lig ret­ning. 16/3 16/8 RINGFORLOVET en da­to el­ler et sted til den sto­re dag.

Ver­lan­der har la­en­ge va­e­ret på fri­er­fød­der men har brugt lang tid på at fin­de den helt rig­ti­ge ring, in­den han vil­le fal­de på knae for sin Up­ton, af­slø­rer smyk­ke­de­sig­ne­ren Ani­ta Ko over for E! News.

»Justin og jeg sam­ar­bej­de­de om at ska­be den mest per­fek­te og unik­ke ring, som er sja­el­den og af ex­cep­tio­nel kva­li­tet - pra­e­cis li­ge som de­res ka­er­lig­hed er,« for­kla­rer smyk­ke­de­sig­ne­ren om den flot­te for­lovel­ses­ring. Helt nor­malt for­hold 23-åri­ge Up­ton og 33-åri­ge Ver­lan­der har ik­ke rø­bet, hvor­dan de i sin tid mød­tes, men sid­ste år løf­te­de sport­s­stjer­nen lidt af dy­nen til par­rets for­hold.

»Ka­te er der al­tid for mig, og vi er ba­re et helt nor­malt par. Vi har et helt nor­malt for­hold - tro det el­ler la­de va­er,« sag­de han til er­hvervs­ma­ga­si­net For­bes, mens Up­ton har for­kla­ret E! News, at par­rets sta­er­ke ven­skab og de­di­ka­tion til hin­an­den er grund­ste­nen i de­res for­hold.

»Vi er me­get åb­ne over for hin­an­den og ar­bej­der al­tid på at kom­mu­ni­ke­re godt,« for­kla­re­de hun.

Up­ton spil­le­de dan­ske Ni­ko­laj Co­ster-Wal­daus el­ske­rin­de i ko­me­di­en ’The Ot­her Wo­man’ fra 2014, hvor Hol­lywood-stjer­nen Ca­meron Di­az og­så med­vir­ke­de. I 2014 blev Up­ton kå­ret til ver­dens mest se­xe­de kvin­de af Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.