RIDDERSHOLM vs

BT - - POKALFINALEN -

RIVALERNE Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen for­ud­så det al­le­re­de for et par uger si­den, da FC Kø­ben­havn hav­de slå­et Brønd­by ud af se­mi­fi­na­len og kva­li­fi­ce­ret sig til po­kal­fi­na­len. Han hå­be­de på, at AaB vil­le sen­de AGF ud i den an­den se­mi­fi­na­le, for så slap de for, at det skul­le hand­le om Stå­le Sol­bak­ken og Glen Riddersholm. Men det end­te det med at gø­re. For Glen Riddersholm var langt fra til­freds med, at Stå­le Sol­bak­ken og FC Kø­ben­havn i hans øj­ne var lø­bet fra en af­ta­le om et fa­el­les pres­se­mø­de og sam­ti­dig hav­de af­skå­ret AGF mu­lig­he­den for at tra­e­ne i Te­lia Par­ken in­den po­kal­fi­na­len i af­ten.

»Det ae­r­grer mig, at I, der stil­ler spørgs­må­le­ne, spør­ger til Glen og Stå­le. Det hand­ler ik­ke om Glen og Stå­le. Det hand­ler om, at beg­ge klub­ber har la­vet en gen­si­dig af­ta­le, som nu er ble­vet brudt. Nu skal jeg så stå her og for­kla­re det, og jeg er jo den helt for­ker­te at spør­ge. Vi er her al­le på dansk fod­bolds veg­ne. Der er in­gen af os, der er stør­re end dansk fod­bold el­ler stør­re end dem, vi re­pra­e­sen­te­rer. Vi er her for at ska­be op­ma­er­k­som­he­den og gav­ne dansk fod­bold,« sag­de Riddersholm på sit pres­se­mø­de – to en halv ti­me før Stå­le Sol­bak­kens. Unød­ven­digt po­styr Og op­ma­er­k­som­hed er der skabt. I høj grad. Igen er der pu­stet til glø­de­r­ne un­der det la­ten­te bål, som de to ta­end­te op un­der som tra­e­ne­re for FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. Rid­ders­holms ud­ta­lel­ser om FCK som ar­ro­gan­te, og at kø­ben­hav­ner­ne føl­te sig stør­re end dansk fod­bold, kun­ne Sol­bak­ken ik­ke ig­no­re­re.

»Jeg sy­nes, at de har la­vet et unød­ven­digt stort po­styr med mas­ser af ma­er­ke­li­ge ud­ta­lel­ser. Det er må­ske nor­malt, hvis man er fo­ku­se­ret så me­get­på­énkam­pilang­tid,«star­te­de FCK­ma­na­ge­ren, in­den han ud­dy­be­de.

»Jes (Mor­ten­sen, pres­se­chef i FCK, red.) in­for­me­re­de mig i dag om, hvad der var sket, og at jeg var den sto­re styg­ge ulv, der hav­de sa­bo­te­ret pres­se­mø­det. Jeg vidste ik­ke, at der var no­get pres­se­mø­de, el­ler hvor­når det var. Hver man­dag la­eg­ger jeg en plan for ugen, og det gjor­de jeg og­så den­ne man­dag. Og så vidste jeg ik­ke, at Jes hav­de plan­lagt et pres­se­mø­de. Jeg vil­le me­get ger­ne ha­ve sør­get for en kor­te­re ar­bejds­dag og vil ger­ne und­skyl­de det. Men det har ik­ke

PO­KAL­FI­NA­LEN FC KØ­BEN­HAVN-AGF Kl. 17.00 TILSKUERE: For før­ste gang i 18 år er po­kal­fi­na­len ud­solgt. Det vil si­ge, at der kan for­ven­tes op til 36.065 tilskuere. DOMMER: Mads-Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen, ’Årets Dommer 2015’. VINDEREN KVALIFICERER SIG TIL EU­RO­PA LEAGUES KVALIFIKATIONSSPIL FAVORIT: FC Kø­ben­havn er favorit hos book­ma­ker­ne, der blot gi­ver pen­ge­ne ca. 1,5 gan­ge igen. Vin­der AGF får man pen­ge­ne til­ba­ge he­le 6 gan­ge. AGF har vun­det ni po­kal­tit­ler og er det mest vin­den­de gen­nem ti­den. FC Kø­ben­havn har sam­men med Brønd­by og Vej­le med seks tit­ler vun­det na­est­f­lest.

(4-1-4-1) St­ef­fen Ras­mus­sen – Di­no Mi­ka­novic, Nik­las Ba­ck­man, Jo­sip Elez, Da­ni­el Chri­sten­sen – Da­ni­el A. Pe­der­sen – Step­han Pe­ter­sen, Dan­ny Ol­sen, Jens Jøns­son, El­mar Bjar­na­son – Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen (4-4-2)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.