.

BT - - AGF - FC KØBENHAVN -

va­e­ret et te­ma for os, hvil­ket om­kla­ed­nings­rum vi skif­ter i,« sag­de Sol­bak­ken. Glen Rid­ders­holms an­ke gik på af­vis­nin­gen af tra­e­ning i Te­lia Par­ken da­gen før fi­na­len og FC Kø­ben­havns må­de at hånd­te­re po­kal­fi­na­len på, hvor man først var ble­vet eni­ge om et fa­el­les pres­se­mø­de, men si­den trak FCK sig alt­så, for­di Sol­bak­ken hav­de ar­ran­ge­ret en tra­e­ning ne­top på det tids­punkt. Stikpil­ler Riddersholm kald­te FC Kø­ben­havn for ar­ro­gan­te.

»Hvis man kig­ger lidt til­ba­ge i den må­de, jeg har for­kla­ret tin­ge­ne på, tror jeg, man kan fin­de det ord brugt fle­re gan­ge. Så­dan er det. Med et lil­le glimt i øjet kan jeg si­ge, at man er vel­kom­men til at lå­ne AGFs gre­en­ke­e­per, hvis gra­es­set er så slidt he­r­in­de,« si­ger Riddersholm med end­nu en stikpil­le.

Så­dan eska­le­re­de for­hol­det 7. de­cem­ber 2014

Dem har der va­e­ret mas­ser af, stikpil­ler­ne. Og Stå­le Sol­bak­ken in­drøm­mer, at han selv har va­e­ret med til at op­byg­ge hi­sto­ri­en om Glen Riddersholm vs. Stå­le Sol­bak­ken.

»Det hal­løj, der har va­e­ret nu, må stå for an­dres reg­ning. For jeg kan ik­ke ken­de det. Jeg in­drøm­mer ger­ne, at jeg har va­e­ret med­skyl­dig et par gan­ge før, men den­ne gang har jeg hver­ken snak­ket el­ler age­ret i for­hold til AGF.«

»Jeg har pu­stet til il­den, og jeg har re­a­ge­ret på, hvor­dan tin­ge­ne har va­e­ret, og hvad der har va­e­ret sagt og gjort. Det har jeg ik­ke no­get pro­blem med. Men ne­top i den­ne sam­men­ha­eng har jeg fo­ku­se­ret på FC Midtjyl­land ind­til i man­dags,« si­ger Sol­bak­ken om ri­va­li­se­rin­gen med Glen Riddersholm. Spil­ler fro tro­fa­e­et En ri­va­li­se­ring, der tra­ek­kes fra pres­se­mø­der og avis­si­der ud på pla­e­nen, når DBU Po­ka­len skal pla­ce­res.

»Jeg spil­ler ik­ke for at vin­de over Stå­le. Jeg spil­ler med mit hold for, at vi kan få po­kal­tit­len til Aar­hus,« si­ger Riddersholm. »Nej! Tro­fa­e­et be­ty­der no­get.«

Bendt­ner har dog få­et strik­se reg­ler af den nor­ske FCK-ma­na­ger. Han skal mel­de af­bud, hvis han ik­ke kom­mer til tra­e­ning, og han må ik­ke ta­le med me­di­er­ne, mens han er på FCKs an­la­eg.

»Der bli­ver ik­ke no­get med at ta­le med jour­na­li­ster. Vi skal ik­ke ha­ve no­get stort cir­kus,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Af­ta­len er kom­met i stand, ef­ter Bendt­ner og hans rå­d­gi­ver, Ivan Marko Be­nes, tirs­dag hen­vend­te sig til FCK.

Om Bendt­ner så kan en­de med at kom­me i be­tragt­ning som af­lø­ser for Ni­co­laj Jør­gen­sen, hvis FCKs sto­re an­grebs­pro­fil som ven­tet bli­ver solgt, er sta­dig et åbent spørgsmål, som for­ment­lig bå­de af­ha­en­ger af øko­no­mi­en i en mu­lig kon­trakt, og hvor­dan Bendt­ner pra­este­rer un­der den kom­men­de tra­e­ning på Fre­de­riks­berg.

FCK slår FCM 3-0 i Te­lia Par­ken, og ef­ter­føl­gen­de mø­des de to tra­e­ne­re til en du­el på ord i TV3 Sports stu­die. Stå­le Sol­bak­ken: »...Vi må først ta­en­ke på os selv, og så må vi se, om Glen får de gum­mi­ben, han al­tid får.« Glen Riddersholm i BT: »Det er jo al­ment kendt, at Stå­le Sol­bak­ken er en of­fent­ligt be­skyt­tet per­son, som in­gen tør at gå til.« Glen Riddersholm: »Jeg tror, han snak­ker om gum­mi­ben, for­di han er pres­set. En klub som FCK, der kun har vun­det ét mester­skab i de se­ne­ste tre år, er pres­set.« Glen Riddersholm di­rek­te til fan­se­ne: »Det go­de ved den her kamp (po­kal­fi­na­len, red.), det bli­ver jo, at Stå­le er pis­se ban­ge for at mø­de mig,« sag­de Riddersholm iføl­ge TV 2. Sol­bak­ken sva­re­de kort ef­ter til­ba­ge: »Be­stemt! Hvis jeg mød­te ham i en mørk bag­gård. Det hav­de du og­så gjort. Det er vi al­le ban­ge for.« Tho­mas Ka­min­ski – Chri­stof­fer Rem­mer, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Mi­ka­el An­tons­son, Ludwig Au­gustin­s­son – Kas­per Kusk, Wil­li­am Kvist, Tho­mas Dela­ney, Benja­min Ver­bic – An­dreas Cor­ne­li­us, Ni­co­lai Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.