REVANCHE-FIN

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

Det me­ner eks­per­ten Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, som i af­tes kom­men­te­re­de se­mi­fi­na­len for TV3+. Han har i en år­ra­ek­ke fulgt spansk fod­bold, og han er over­be­vist om, at det er den dyg­ti­ge sats­ning på at ud­vik­le nye ta­len­ter, som gør det mu­ligt de span­ske klub­ber at sid­de så tungt på de to eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­rin­ger.

»De span­ske hold har jo va­e­ret do­mi­ne­ren­de i en år­ra­ek­ke. Sid­ste år vandt de og­så beg­ge tro­fa­e­er med Bar­ce­lo­na og Se­vil­la.«

»Det er in­ter­es­sant, at de til­sy­ne­la­den­de kan bli­ve ved med de selv om de er op­pe mod nog­le na­tio­ner med hold, som har rig­tigt man­ge pen­ge. Men det har no­get at gø­re med det lan­ge se­je tra­ek, som de har haft, si­den de fik sat de­res ta­len­t­ud­vik­ling på skin­ner. Det styr­ke­de i før­ste om­gang de span­ske lands­hold. Det blev sat i gang for snart 25 år si­den, og det bli­ver ved med at gi­ve re­sul­ta­ter.« De ri­ge­ste Fre­de­rik­sen pe­ger på, at Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid sta­dig er de to ri­ge­ste klub­ber i ver­den må­lt på om­sa­et­ning, men de an­dre hold fra den span­ske liga kla­rer sig sta­dig enormt godt. De span­ske hold har jo va­e­ret do­mi­ne­ren­de i en år­ra­ek­ke. Sid­ste år vandt de og­så beg­ge tro­fa­e­er med Bar­ce­lo­na og Se­vil­la. Det er in­ter­es­sant, at de til­sy­ne­la­den­de kan bli­ve ved med de selv om de er op­pe mod nog­le na­tio­ner med hold, som har rig­tigt man­ge pen­ge. Men det har no­get at gø­re med det lan­ge se­je tra­ek, som de har haft, si­den de fik sat de­res ta­len­t­ud­vik­ling på skin­ner ind i kas­sen, så øde­la­eg­ger det det me­to­di­ske ar­bej­de med ta­len­t­ud­vik­lin­gen,« kon­sta­te­rer Fre­de­rik­sen og pe­ger på ung­dom­slut­n­run­der­ne som et be­vis på ni­veau­for­skel­len i ung­doms­ar­bej­det mel­lem de to sto­re fod­bold­na­tio­ner.

»De en­gel­ske ung­domsland­hold skuf­fer jo og­så gang ved slut­run­der­ne, mens de span­ske hold ple­jer at vin­de. Me­to­dik­ken er sim­pelt­hen lysår for­an den i Eng­land.«

Der­u­d­over er der og­så en kul­tur og en spil­lestil i Spa­ni­en, som i den en­kel­te klub of­te går he­le vej­en fra ung­domsa­ka­de­mi­er­ne op til første­hol­det, på­pe­ger eks­per­ten:

»I Bar­ce­lo­na har man kørt den sam­me linje op gen­nem ung­doms­ar­bej­det til første­hol­det i hvert fald si­den Cruyff var der, 4-3-3 og bold­be­sid­den­de spil. I At­léti­co har man haft Die­go Si­meo­ne i fem sa­e­so­ner, og man kan sam­men­lig­ne dem lidt med Lei­ce­ster, hvor man ik­ke går så me­get op i at ha­ve bol­den, men hvor man har et sta­erk tak­tisk og or­ga­ni­sa­to­risk må­de.« Ta­len­t­ud­vik­ling »Det er no­get, som de har ud­vik­let i åre­vis, mens eng­la­en­der­ne me­re spil­ler lidt som vin­der bla­e­ser. Der skif­ter man tak­tik - bort­set fra Ar­se­nal, der har haft Wen­ger i 20 år. I Li­ver­pool har man få­et Kl­opp, så skal man spil­le om­stil­lings­fod­bold, Man­che­ster Ci­ty får Gu­ar­di­o­la, og så er det en ny må­de, man spil­ler på. Van Gaal i Uni­ted vil no­get helt an­der­le­des, end den må­de Fer­gu­son spil­le­de på. Det frø, der blev lagt i jor­den for man­ge år si­den i Spa­ni­en bli­ver ba­re ved med at blom­stre, mens eng­la­en­der­ne end­nu ik­ke har så­et frø­et.«

Fre­de­rik­sen me­ner, at det mang­len­de fo­kus på ta­len­t­ud­vik­ling i Eng­land ha­en­ger sam­men med de van­vit­ti­ge sum­mer, som klub­ber­ne om­sa­et­ter.

»De har råd til det, og så skif­ter de ba­re he­le hol­det. Selv­føl­ge­lig har de de­res sa­e­so­ner, men grund­la­eg­gen­de vil jeg fast­hol­de, at spa­ni­er­ne har ar­bej­det me­re me­to­disk med tin­ge­ne. Mens de man­ge pen­ge, der kom­mer ind i Eng­land gør, at man ik­ke har skul­let an­stren­ge sig så me­get.«

»I de fle­ste span­ske klub­ber sa­et­ter man en stor ae­re i selv at av­le si­ne ta­len­ter, og det gør man ik­ke på sam­me må­de i Eng­land. » TORSDAG 5. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.