R som svensk land­stra­e­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

i marts. Si­den har Sve­ri­ge for­søgt at gø­re Thom­sen til en per­ma­nent løs­ning – som hun har va­e­ret det tid­li­ge­re med suc­ces, da hun i 2014 vandt EM-bron­ze med de gu­le og blå.

Hel­le Thom­sen har ind­til nu af­vist at kom­men­te­re på spe­ku­la­tio­ner­ne, men nu ta­ger hun bla­det fra mun­den, ef­ter fle­re me­di­er har an­ty­det, at det he­le er en stor gang spin fra Sve­ri­ge og FC Midtjyl­land­tra­e­ne­rens si­de.

»Al­le de skri­ve­ri­er om, at det he­le er bluff, og at jeg bli­ver pra­e­sen­te­ret som svensk land­stra­e­ner igen på torsdag, når fi­na­len er spil­let, er for­ker­te. FCM me­ner ik­ke, man kan dob­beltjob­be, og så er det så­dan, det er. Så jeg tror, Sve­ri­ge kom­mer til at gå ef­ter en an­den, for­di de ik­ke kan bli­ve ved med at ven­te. Jeg snak­ker i hvert fald ik­ke med dem la­en­ge­re,« si­ger Thom­sen. For­hol­der sig kun til FCM

»Jeg har kon­trakt i FCM i na­e­ste sa­e­son, så 100 pro­cent ae­r­ligt for­hol­der jeg mig kun til det. Der lig­ger ik­ke en af­ta­le med Sve­ri­ge. Grun­den til, at jeg ik­ke tid­li­ge­re har for­talt om det her, er, at det ba­re vil­le ta­ge for me­get af mit fo­kus. Det skal hel­ler ik­ke hand­le om mig midt i de her DM-finaler. Jeg vil bru­ge al min ener­gi og kra­ef­ter på de her finaler i ste­det for at snak­ke med et hav af sven­ske jour­na­li­ster og al­le mu­li­ge an­dre,« un­der­stre­ger Hel­le Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.