LAVGE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ÅH NEJ! Det dan­ske her­re­lands­hold er ramt af et chok, ef­ter det i går kom frem, at Ras­mus Lau­ge er ude med en kna­eska­de i seks må­ne­der og der­med går glip af som­me­rens OL i Rio. Det var bag­spil­le­ren selv, som kom med den ned­slå­en­de nyhed på sin Twit­ter-pro­fil. »Ef­ter sid­ste ons­dags CL-kamp i Ki­el­ce på­drog jeg mig en ska­de i mit ven­stre knae. Jeg fik en me­get hård ta­ck­ling, da jeg var i luf­ten, og det med­før­te en hård lan­ding. Skan­nin­gen har vist en rev­net me­nisk, der skal ope­re­res og sys. Det­te kom­mer til at ko­ste mig en ska­des­pau­se på cir­ka seks må­ne­der, og der­for mis­ser jeg OL,« skri­ver Ras­mus Lau­ge, der tid­li­ge­re har va­e­ret ramt af to al­vor­li­ge kna­eska­der dog i det an­det knae.

Uhel­det er en stor streg i land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons reg­ning. Isla­en­din­gen har Ras­mus Lau­ge som sit første­valg på play­ma­ker­po­sten, og der­for be­trag­ter han Flens­burg-Han­dewitt­spil­le­rens ska­de som et stort tab.

»Det er me­get, me­get uhel­digt for ham og det dan­ske lands­hold. Det be­ty­der ut­ro­lig me­get. Han er én af vo­res to play­ma­ke­re. Han ken­der vo­res spil og stra­te­gi rig­tigt godt,« si­ger Gud­munds­son.

»Jeg vil af­ven­te med at si­ge me­re, ind­til han er ble­vet ope­re­ret. Nu skal vi ha­ve ham igen­nem ope­ra­tio­nen og få fle­re op­lys­nin­ger. Og så har vi en ny sta­tus der,« fort­sa­et­ter land­stra­e­ne­ren. Gud­munds­son hå­ber sta­dig

»Jeg si­ger ba­re, at jeg har va­e­ret i den her bran­che i man­ge år og set man­ge ting og op­le­vet man­ge ting. Jeg vil af­ven­te og se, hvad der kom­mer ef­ter ope­ra­tio­nen, hvor de me­re pra­e­cist ved no­get.«

»Det hå­ber jeg. Det hå­ber man al­tid som tra­e­ner. Men jeg har snak­ket med Ras­mus, og han si­ger selv seks må­ne­der. Og det kan og­så sag­tens va­e­re, det en­der så­dan. Jeg skal og­så til at ta­en­ke på al­ter­na­ti­ver nu. Men jeg si­ger ba­re, at nu skal han igen­nem ope­ra­tio­nen, og så må vi se, hvor­dan det ser ud der­ef­ter,« si­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son. Det er me­get, me­get uhel­digt for ham og det dan­ske lands­hold. Det be­ty­der ut­ro­lig me­get. Han er én af vo­res to play­ma­ke­re. Han ken­der vo­res spil og stra­te­gi rig­tigt godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.