Far­vel og Todd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PENSIONSMODEN Co­lin Todd og su­per­liga­klub­ben Ran­ders FC er ble­vet eni­ge om at stop­pe sam­ar­bej­det ef­ter sa­e­so­nen. Ef­ter som­mer­pau­sen er det en ny mand, der skal stå i spid­sen for Ran­ders FCs su­per­liga­hold. Så­le­des for­la­der klub­bens nu­va­e­ren­de ch­eftra­e­ner, eng­la­en­de­ren Co­lin Todd, klub­ben ef­ter den­ne sa­e­son. Det med­del­te den nu af­gå­en­de ch­eftra­e­ner i en pres­se­med­del­el­se i går for­mid­dag.

»Jeg har va­e­ret i den­ne fod­bold­klub i seks år i alt. Først fra 2007 til 2009 og se­ne­st fra 2012 til nu. Jeg har i høj grad nydt min tid her, og­så selv­om det har be­ty­det per­son­li­ge af­savn, da min fa­mi­lie har bo­et i Eng­land i al­le åre­ne. Jeg har al­drig fortr­udt, at jeg tog imod den­ne udfordring.

»Jeg har nydt mu­lig­he­den for at hja­el­pe Ran­ders FC til at bli­ve en an­er­kendt og respek­te­ret fod­bold­klub på hø­je­ste ni­veau i Dan­mark,« ud­ta­ler Co­lin Todd. Skyl­des ik­ke Kel­ler-sa­gen Den se­ne­ste tid har Co­lin Todd va­e­ret første­hånds­vid­ne til he­le sa­gen om tre­kants­dra­ma­et i Ran­ders, hvor den da­va­e­ren­de an­fø­rer Chri­sti­an Kel­ler fandt sam­men med klubkam­me­ra­ten Jo­nas Bor­rings da­va­e­ren­de ko­ne. Det skab­te stor bal­la­de, og Jo­nas Bor­ring fik ef­ter­føl­gen­de op­ha­e­vet sin kon­trakt med Ran­ders, hvor Co­lin Todd – si­den sa­gen kom frem – har na­eg­tet at la­de Chri­sti­an Kel­ler op­tra­e­de på su­per­liga­hol­det.

Selv af­vi­ser Co­lin Todd, at hans af­slut­ning i Ran­ders har no­get dra­ma over sig.

»Al­ting har en en­de, og selv­om mit hel­bred er fint, ly­ver dåb­sat­te­sten ik­ke. Jeg fyl­der 68 se­ne­re i år, og bå­de jeg og min fa­mi­lie sy­nes, at det er tid til at gå på pen­sion ef­ter en lang karriere som spil­ler, ma­na­ger og tra­e­ner.«

»Jeg ved, at min fra­tra­e­del­se vil bli­ve ka­e­det sam­men med nog­le af de se­ne­ste ha­en­del­ser i klub­ben. Selv­om vi al­le ger­ne hav­de va­e­ret for­u­den dis­se ha­en­del­ser, kan jeg helt ae­r­ligt si­ge, at in­gen en­kelt ha­en­del­se har ud­løst den­ne gen­si­di­ge af­ta­le. Jeg vil ger­ne tak­ke al­le i og om­kring klub­ben for den op­bak­ning, jeg har nydt gen­nem åre­ne og be­nyt­ter lej­lig­he­den til at øn­ske Ran­ders FC alt godt frem­over,« si­ger Co­lin Todd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.