UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

» Vi læ­rer blot vo­res børn, hvad der står i Bi­be­len. « Så­dan si­ger Je­hovas Vid­ner, eft er at tros­sam­fun­det har ud­sendt en om­dis­ku­te­ret teg­ne­fi lm, som læ­rer børn, at ho­mo­seksu­a­li­tet er for­kert.

» Vi si­ger ik­ke, at det er for­kert. Det bli­ver hel­ler ik­ke sagt i fi lmen. Vi læ­rer blot vo­res børn, hvad der står i Bi­be­len, og her står, at Gud skab­te en mand og en kvin­de, og at Gud ik­ke god­ta­ger mænd, som lig­ger med mænd, i pa­ra­di­set, « si­ger tals­mand

» Al­le har ret til at me­ne, hvad de vil. Vi respek­te­rer folks ret til at le­ve, som de vil, og vi har in­gen for­dom­me over for an­dre men­ne­sker. Vi ta­ger

» Nej, du kan ik­ke kom­me i pa­ra­dis, hvis du prak­ti­se­rer hand­lin­gen, men der er man­ge an­dre bud, som Gud har gi­vet os, som vi skal ac­cep­te­re, hvis vi vil i pa­ra­dis. F. eks. at man ik­ke har sex uden for æg­te­ska­bet – det­te gæl­der og­så sex mel­lem mand og kvin­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.