FADEREN, DER IK­KE VIL­LE GI­VE OP

BT - - NYHEDER -

TILST- SA­GEN den var han ble­vet ramt i ho­ve­d­et af et skud, som en po­li­ti­as­si­stent hav­de af­fy­ret fra sit tje­ne­ste­vå­ben.

Da skud­det ram­te, be­fandt Lars Wølch Jør­gen­sen sig i Ane­lyst­par­ken i Tilst sam­men med fem kam­me­ra­ter - de fle­ste småkri­mi­nel­le og en en­kelt med re­la­tion til ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels. To vid­ner hav­de kon­tak­tet po­li­ti­et, da de hav­de set de seks un­ge mænd kø­re ’ rå­d­dent’ i tre fi­re­hjul­stræk­ke­re, der vi­ste sig at væ­re stjå­let.

Hvad der præ­cis ske­te da hund­e­pa­trulj­en med de to po­li­ti­as­si­sten­ter nå­e­de frem til bun­den af Ane­lyst­par­ken, som er en blind vej, er der for­skel­li­ge for­kla­rin­ger på, men fak­tum er, at 12 skud blev løs­net fra po­li­ti­fol­ke­nes tje­ne­stepi­sto­ler, og at 23- åri­ge Claus Ni­el­sen og 25- åri­ge Lars Wølch Jør­gen­sen dø­de ef­ter at væ­re ble­vet ramt af skud.

Be­tjen­te­ne si­ger, at de hand­le­de i lov­ligt nød­vær­ge, for­di de blev for­søgt kørt ned af de un­ge mænd i fi­re­hjul­stræk­ker­ne. Stig Wølch Jør­gen­sen me­ner der­i­mod, at po­li­ti­as­si­sten­ter­ne lik­vi­de­re­de de to un­ge mænd og hen­vi­ser til, at Claus Ni­el­sen blev dræbt af et skud, der ram­te Der er man­ge, der sy­nes, jeg er skør, for de tror ik­ke, at myn­dig­he­der­ne kan ta­ge fejl ham i ryg­gen, mens hans søn blev ramt i si­den af ho­ve­d­et af et skud af­fy­ret ind gen­nem si­der­u­den.

» Der er man­ge, der sy­nes, jeg er skør, for de tror ik­ke, at myn­dig­he­der­ne kan ta­ge fejl. Men det kan de, og det har de gjort i den her sag, « si­ger Stig Wølch Jør­gen­sen. ’ Nu kæm­per jeg ba­re’ BT mø­der Stig Wølch Jør­gen­sen på det sted, hvor hans søn for me­re end 14 år si­den blev ramt af de skud, der ko­ste­de ham li­vet. So­len skin­ner fra en blå him­mel, og om­rå­det ser helt an­der­le­des ud, end det gjor­de den sne­vej­rsnat i de­cem­ber 2001.

Si­den søn­nens død er Stig Wølch Jør­gen­sen ad­skil­li­ge gan­ge vendt

gø­rel­se fast, at de to po­li­ti­as­si­sten­ter hand­le­de kor­rekt un­der epi­so­den, og der der­for ik­ke skal rej­ses til­ta­le mod dem. De ef­ter­lad­te kla­ger til Rigs­ad­vo­ka­ten, som hel­ler ik­ke fin­der grund­lag for at rej­se til­ta­le. Ve­stre Lands­ret be­slut­ter at be­hand­le et ci­vilt søgs­mål, som Claus Ni­el­sens og Lars Wølch Jør­gen­sens fa­mi­li­er an­læg­ger mod po­li­ti­meste­ren i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.