To dræbt i tra­fi­ku­lyk­ke ved Vis­borg

BT - - NYHEDER -

To per­so­ner mi­ste­de Kri­sti him­mel­fart­s­dag li­vet i en tra­fi­ku­lyk­ke på Als­vej ved Vis­borg nær Hads­und, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Vagt­chef Per Vagn Ni­el­sen op­ly­ser, at der er ta­le om et fron­tal­sam­men­stød mel­lem to bi­ler.

Beg­ge bi­ler var iføl­ge po­li­ti­et per­son­bi­ler. I den an­den bil be­fandt der sig og­så to per­so­ner. De­res til­stand ken­der po­li­ti­et i øje­blik­ket ik­ke.

» De er ble­vet bragt til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Den ene er ble­vet flø­jet med he­li­kop­ter, mens den an­den er ble­vet kørt med am­bu­lan­ce med po­li­ties­kor­te, « for­tæl­ler Per Vagn Ni­el­sen.

Ulyk­ken ske­te lidt ef­ter klok­ken 15.30. År­sa­gen er end­nu ik­ke ble­vet fast­lagt.

Po­li­ti­et kun­ne i går ik­ke op­ly­se om de dræb­tes iden­ti­tet. Iføl­ge Per Vagn Ni­el­sen er po­li­ti­et ved at un­der­ret­te de på­rø­ren­de til ulyk­kens of­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.