Sovepi­l­ler ind­ta­ger bør­ne­væ­rel­set

BT - - NYHEDER -

GODNAT Tu­sind­vis af dan­ske børn og un­ge med fy­si­ske og især psy­ki­ske li­del­ser som ad­hd har så sto­re pro­ble­mer med at fal­de til ro, at de i kraf­tigt sti­gen­de tal får or­di­ne­ret sove­me­di­cin – en me­di­cin, som i vid ud­stræk­ning kun er be­reg­net til æl­dre men­ne­sker. På ba­re fem år er der stort set sket en for­dob­ling i an­tal­let af børn og un­ge, som får ud­skre­vet sove­mid­ler­ne magi­st­rel me­la­to­nin og Circa­din. Sid­ste år ind­lø­ste 12.381 dan­ske­re un­der 25 år mindst én re­cept på præ­pa­ra­ter­ne, mod 6.391 til­ba­ge i 2011. Ale­ne fra 2014 til 2015 steg an­tal­let af un­ge, som fik or­di­ne­ret sove­me­di­cin, med 20 pro­cent, frem­går det af en op­gø­rel­se fra Læ­ge­mid­delsty­rel­sen.

Ud­vik­lin­gen væk­ker be­kym­ring blandt så­vel bør­ne­læ­ger som bør­ne­og un­gep­sy­ki­a­te­re og i pa­tien­tor­ga­ni­sa­tio­ner. Der er no­get galt » Det er en me­get kraf­tig stig­ning. Når det bli­ver nød­ven­digt med me­di­cin, er det en ad­var­sel om, at der er no­get helt galt med den må­de, hvor­på vi i sam­fun­det og i fa­mi­li­er­ne ta­ger hånd om børn og un­ge med van­ske­lig­he­der. Der bur­de væ­re sat ind med hjælp langt tid­li­ge­re, så man kun­ne und­gå at bru­ge sove­mid­ler, « si­ger for­mand for lands­for­e­nin­gen Sind Knud Kri­sten­sen.

Den kraf­tigt sti­gen­de brug af sove­me­di­cin til dan­ske­re un­der 25 år får nu Læ­ge­mid­delsty­rel­sen til at be­bu­de en nø­je­re gransk­ning og ana­ly­se af, hvil­ke børn og un­ge som får or­di­ne­ret præ­pa­ra­ter­ne, og om bru­gen i det he­le ta­get føl­ger de fag­li­ge an­be­fa­lin­ger på om­rå­det.

Ret­nings­linjer­ne er, at me­di­ci­nen bl. a. kan an­ven­des til be­hand­ling af søvn­for­styr­rel­ser blandt børn og un­ge med psy­ki­a­tri­ske li­del­ser. En un­der­sø­gel­se fra 2013 vi­ste, at sove­mid­ler­ne den­gang alt­over­ve­jen­de blev gi­vet til børn og un­ge, som i for­vej­en fik an­den me­di­cin for li­del­ser i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met og mod spa­sti­ci­tet, el­ler som var re­gi­stre­ret for at ha­ve di­ag­no­ser som ad­hd og an­dre psy­ki­ske ud­vik­lings­for­styr­rel­ser.

Blandt bør­ne­læ­ger og - psy­ki­a­te­re er der en frygt for, at der er ta­le om en gli­de­ba­ne, hvor sove­mid­ler i sti­gen­de om­fang bli­ver or­di­ne­ret til ra­ske te­e­na­ge­re, der bru­ger for me­gen tid for­an di­ver­se skær­me, el­ler til små børn, som end­nu ik­ke har få­et en for­nuf­tig søvn­ryt­me. I dis­se til­fæl­de fin­des der en stri­be an­dre og min­dre ind­gri­ben­de mu­lig­he­der end sove­me­di­cin, på­pe­ger bør­ne­læ­ger og - psy­ki­a­te­re.

» Man kan væ­re bekymret for, at for­æl­dre i nog­le til­fæl­de kom­mer til at pres­se prak­ti­se­ren­de læ­ger til at ud­skri­ve sove­mid­ler, og det er ik­ke Det er vig­tigt at fin­de ud af, om me­di­ci­nen gi­ves til børn, som ik­ke får so­vet, for­di de er på de so­ci­a­le me­di­er hen­sigts­mæs­sigt. Der­for er det vig­tigt at dyk­ke ned i tal­le­ne og fin­de ud af, om me­di­ci­nen gi­ves til børn, som ik­ke får so­vet, for­di de er på de so­ci­a­le me­di­er – el­ler om det er no­get me­re al­vor­ligt, der lig­ger bag, « si­ger næst­for­mand i Bør­ne- og Ung­doms­psy­ki­a­trisk Sel­skab psy­ki­a­ter Han­ne Bør­ner.

Bør­ne­læ­ge Jes­per Brandt An­der­sen, som i åre­vis har fulgt om­rå­det tæt, me­ner, at en stor del af me­di- ci­nen ud­skri­ves af prak­ti­se­ren­de læ­ger ’ med mang­len­de eks­per­ti­se og uden for­ud­gå­en­de præ­cis di­ag­no­stik, af­græns­ning af søvn­for­styr­rel­sen og for­søg på be­hand­ling på an­den vis’.

Jes­per Brandt An­der­sen skri­ver på en bog om bør­ne­syg­dom­me, hvori han fra­rå­der bru­gen af net­op me­di­cin mod søvn­for­styr­rel­ser. Bør­ne­læ­gens er­fa­ring er, at langt de fle­ste søvn­pro­ble­mer blandt børn kan be­hand­les ef­fek­tivt ved grun­dig for­æl­dre­in­for­ma­tion, ad­færds­te­ra­pi, pæ­da­go­gik, psy­ko­lo­gi og søvn­hy­giej­ni­ske råd om fa­ste sen­ge­ti­der, et mørkt, ro­ligt og køligt so- ve­væ­rel­se samt ro om­kring bar­net uden skærm­kig­ning i den sid­ste ti­me før sen­ge­tid. Na­tur­ligt søvn­hor­mon Sam­men med den før­en­de dan­ske søvn­for­sker, over­læ­ge Poul Jen­num fra Dansk Cen­ter for Søvn­me­di­cin, har Jes­per Brandt An­der­sen i Uge­skrift for Læ­ger des­u­den frem­hæ­vet, at man ik­ke har lang­tidsob­ser­va­tio­ner og i øv­rigt mang­ler do­ku­men­ta­tion for virk­nin­gen ved brug af me­la­to­nin til børn. Me­la­to­nin er et sove­mid­del ba­se­ret på det na­tur­ligt fo­re­kom­men­de søvn­hor­mon af sam­me navn.

» Det er et stort pro­blem, at vi ser en fort­sat stig­ning i de­pot­præ­pa­ra­tet Circa­din til børn, når mid­let kun er re­gi­stre­ret til pri­mær in­som­ni ( søvn­løs­hed, blandt æl­dre over 55 år. Præ­pa­ra­tet er fort­sat ute­stet og udo­ku­men­te­ret blandt børn, og man ad­va­rer i pro­dukt­re­suméet imod brug til børn un­der 18 år, « si­ger Jes­per Brandt An­der­sen.

An­dre bør­ne­læ­ger som for­man­den for Dansk Pæ­di­a­trisk Sel­skab Per­nil­le Raast­høj Mat­hie­sen pe­ger dog på, at me­la­to­nin kan ha­ve god ef­fekt på søvn­pro­ble­mer hos børn med en lang stri­be af kro­ni­ske li­del­ser som epi­lepsi, ud­vik­lings­for­styr­rel­ser, men­tal re­tar­de­ring, kro­mo­som­fejl, blind­hed, ad­hd, angst, de­pres­sion og au­tis­me. Vred og hid­sig » Som bør­ne­læ­ger or­di­ne­rer vi ik­ke præ­pa­ra­tet til nor­ma­le te­e­na­ge­re, som spil­ler com­pu­ter til sent om af­te­nen, el­ler til små børn, som end­nu ik­ke har få­et en for­nuf­tig søvn­ryt­me, « si­ger Per­nil­le Raast­høj Mat­hie­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.