Tid­li­ge­re PET- chef: Tag IS- sym­pa­ti­sø­rers pas

BT - - NYHEDER -

ror­for­sker og forsk­nings­le­der ved För­svars­högsko­lan i Sto­ck­holm Magnus Ran­storp, at man ik­ke bør for­sø­ge at for­hin­dre de un­ge i at rej­se.

I ste­det bør man la­de dem dra­ge af sted og så over­vå­ge de­res tur gen­nem Eu­ro­pa, fan­ge dem i Tyr­ki­et på græn­sen til Sy­ri­en, få de tyr­ki­ske myn­dig­he­der til at sen­de dem til­ba­ge til Dan­mark og så rets­for­føl­ge dem her i lan­det. Bli­ver vant til at dræ­be » Men hvor­for i al­ver­den skul­le tyr­ker­ne bru­ge kræf­ter på det? De har nok af pro­ble­mer selv, « ly­der re­ak­tio­nen fra Frank Jen­sen.

» Sam­ti­dig ved vi, at dem, vi skal væ­re mest nervø­se for, det er net­op dem, som har væ­ret i Sy­ri­en og kæm­pe. De får kam­per­fa­ring og bli­ver vant til at dræ­be. Dem, der rejser til Sy­ri­en og kom­mer til­ba­ge til Dan­mark, de er po­ten­ti­elt me­get far­li­ge, « si­ger han.

Bå­de Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­sva­rer den så­kald­te pas­lov, som gør det mu­ligt at ta­ge pas­set fra Sy­ri­en- kri­ge­re.

» Man kan ik­ke la­de folk rej­se rundt, hvis de øn­sker at be­gå ter­ror. Det er, uan­set hvor det er, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, « Pe­ter Ko­fod Poul­sen til Jyl­lands- Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.