Flygt­nin­ge kan bli­ve en øko­no­misk ge­vinst

BT - - NYHEDER -

VÆKST ni­ste­ri­et, at flygt­nin­ge- til­strøm­nin­gen tvær­ti­mod kan bli­ve en øko­no­misk ge­vinst på den læn­ge­re ba­ne.

Tal­le­ne, der frem­går af det så­kald­te kon­ver­genspro­gram, vi­ser, at ta­bet vil bli­ve vendt til et sam­let plus al­le­re­de i 2035, skri­ver Po­li­ti­ken. Gav­ner øko­no­mi­en Kon­kret er det re­ge­rin­gens for­vent­ning, at de man­ge flygt­nin­ge vil for­bed­re dansk øko­no­mi med 0,15 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet ( bnp), el­ler hvad der sva­rer til 2,7 mil­li­ar­der kro­ner.

» Kon­klu­sio­nen er så­dan set me­get klar: Sta­tens ind­tæg­ter fremad­ret­tet vil væ­re stør­re end sta­tens ud­gif­ter, når man må­ler på strøm­men af flygt­nin­ge og de­res ef­ter­kom­me­re iso­le­ret. Det be­ty­der, at til­strøm- nin­gen af flygt­nin­ge ik­ke for­rin­ger mu­lig­he­der­ne for at op­ret­hol­de de vel­færds­ord­nin­ger, vi har i dag, når man kigger langt ud i frem­ti­den « , for­kla­rer Ma­ri­an­ne Frank Han­sen, sous­chef og øko­nom ved Dream, der har le­ve­ret da­ta til Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger, til Po­li­ti­ken. Sti­gen­de be­skæf­ti­gel­se For­kla­rin­gen på det po­si­ti­ve øko­no­mi­ske reg­ne­styk­ke er, at re­ge­rin­gen for­ven­ter en sti­gen­de be­skæf­ti­gel­se blandt ny­til­kom­ne det næ­ste par år. Der­u­d­over for­ven­ter re­ge­rin­gen, at ef­ter­kom­me­re af de nu­væ­ren­de flygt­nin­ge om to ge­ne­ra­tio­ner vil ha­ve sam­me be­skæf­ti­gel­ses­fre­kvens som et­ni­ske dan­ske­re.

I en ny prog­no­se har re­ge­rin­gen vur­de­ret om­kost­nin­ger­ne til flygt- nin­ge­strøm­men fra 2016 til 2020 til 6,4 mia. kr. Men beg­ge kon­klu­sio­ner kan sag­tens væ­re kor­rek­te, for­kla­rer øko­no­mi­pro­fes­sor Tor­ben M. An­der­sen.

» Det hand­ler om, hvad man fo­ku­se­rer på. Spør­ger man, om flygt­nin­ge er en ud­gift nu og her, er sva­ret ja. Spør­ger man, om de kan tje­ne sig selv ind igen i frem­ti­den og der­med bli­ve en øko­no­misk ge­vinst, er sva­ret og­så ja. Sam­ti­dig skal man hu­ske på, at der er stor usik­ker­hed om be­reg­nin­gen af så­dan­ne ef­fek­ter, men det er mu­ligt, at der kan væ­re po­si­ti­ve ef­fek­ter på lang sigt – og der har ik­ke væ­ret me­get fo­kus på det aspekt i de­bat­ten, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.