Na­tur­brand dri­ver 88.000 på flugt

BT - - NYHEDER -

KATASTROFE I det ve­st­li­ge Ca­na­da har en enorm na­tur­brand øde­lagt hund­re­der af byg­nin­ger og he­le na­bo­lag i by­en Fort McMur­ray, hvor 88.000 ind­byg­ge­re er ble­vet evaku­e­ret. Fort McMur­ray lig­ger i den nord­li­ge del af provin­sen Al­ber­ta, og iføl­ge del­sta­tens pre­mi­er­mi­ni­ster Ra­chel Det er en mu­lig­hed, at vi kan kom­me til at mi­ste en stor del af by­en Scott Long, tals­mand for ka­ta­stro­fe­be­red­ska­bet i Al­ber­ta Not­ley er 1.600 byg­nin­ger ble­vet øde­lagt af flam­mer­ne.

De lo­ka­le myn­dig­he­der ad­va­rer om, at bran­den kan øde­læg­ge sto­re de­le af by­en - ud­over de kvar­te­rer hvor il­den al­le­re­de har fat.

» Det er en mu­lig­hed, at vi kan kom­me til at mi­ste en stor del af by­en, « si­ger Scott Long fra Al­bertas ka­ta­stro­fe­be­red­skab til Reu­ters.

Bil­le­der af by­de­len Bea­con Hill i den sy­døst­li­ge en­de af by­en vi­ser fle­re ga­der hvor stri­be­vis af hu­se er brændt ned til grun­den. Cir­ka 80 pro­cent af na­bo­la­gets byg­nin­ger - sva­ren­de til knap 600 hjem - vur­de­res at væ­re helt øde­lagt. In­gen brand­døds­fald » Der er helt klart sta­dig om­rå­der i by­en, hvor­til bran­den ik­ke er nå­et frem, men flam­mer­ne vil le­de ef­ter dem, vil fin­de dem og vil ta­ge dem, hvis det er mu­ligt. Vo­res ud­for­dring er at for­hin­dre det, « si­ger Dar­by Al­len, der le­der Fort McMur­rays brand­væ­sen.

Ind­til vi­de­re er der in­gen mel­din­ger om døds­fald i for­bin­del­se med bran­den, men i mindst ét til­fæl­de har men­ne­sker mi­stet li­vet i en tra­fi­ku­lyk­ke ved evaku­e­rin­gen.

Tu­sind­vis af ind­byg­ge­re har sam­let sig i sports­hal­ler og lej­re, hvor der er man­gel på bå­de mad og ben­zin.

Det nord­li­ge Al­ber­ta er kendt for pro­duk­tion af tjæ­resand. Flam­mer­ne skul­le dog ik­ke væ­re i nær­he­den af no­gen pro­duk­tions­an­læg.

I provin­sen er der ind­ført und­ta­gel­ses­til­stand, og den ca­na­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Justin Tr­u­deau op­ly­ser, at mi­li­tæ­ret er pa­rat til at sen­de fly på vin­ger­ne, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Al­le kom­merci­el­le fly til og fra by­ens luft­havn er af­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.