Hold øje med Ma­rok­ko

BT - - DEBAT -

Man hø­rer igen og igen folk spør­ge sig selv, hvad der egent­lig kom ud af det ara­bi­ske for­år, og mit svar har he­le ti­den væ­ret, at der er 22 ara­bi­ske lan­de, og at der der­for er ind­ledt mindst 22 for­skel­li­ge pro­ces­ser.

PANELET Kon­gen har gen­nem­ført man­ge re­el­le po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske re­for­mer, som be­folk­nin­gen har haft stor gavn af

GRUNDLÆGGENDE SAMFUNDSFORANDRINGER TA­GER me­get lang tid, og det er ik­ke no­get, der kan gø­res over en nat. Se ba­re på Øst­eu­ro­pa. Tjek­ki­et blev hur­tigt de­mo­kra­tisk tak­ket væ­re den da­væ­ren­de præ­si­dent Va­clav Ha­vel, men Hvi­derusland og Ukrai­ne kan sta­dig ik­ke fi nde ud af det eft er 30 år. Man­ge af de ara­bi­ske Ha­vel’er, Gand­hi’er el­ler Man­dela’er er med ti­den ble­vet tor­tu­re­ret ihjel, hvil­ket har eft er­ladt den ara­bi­ske ver­den uden hel­te til at fø­re an i kam­pen for ud­vik­lin­gen. Det er trist, men når det så er sagt, er der dog nog­le lys­punk­ter. Ud­over Tu­nesi­en, som er nå­et længst i for­hold til etab­le­rin­gen af et li­be­ralt de­mo­kra­ti, har Ma­rok­ko ryk­ket sig ge­val­digt. Det var ik­ke ba­re snak, da lan­dets kon­ge i sin tid tal­te om re­for­mer. Han har, si­den det ara­bi­ske for­år ram­te lan­det, gen­nem­ført man­ge re­el­le po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske re­for­mer, som be­folk­nin­gen har haft stor gavn af. Der blev blandt an­det gjort plads til den pri­va­te sek­tor, så­dan at øko­no­mi­ske ini­ti­a­ti­ver fi k chan­ce for at slå igen­nem og slå rod i sam­fun­det. Be­folk­nin­gen har des­u­den få­et me­re ind­fl ydel­se. Der er na­tur­lig­vis ik­ke ta­le om et de­mo­kra­ti i dansk for­stand, men kon­gens re­for­mer er et godt skridt på vej­en. I DAG ER Ma­rok­ko et af de lan­de, som har Afri­kas stør­ste øko­no­mi­ske vækst. Re­for­mer­ne for de li­be­ra­le er­hverv har for al­vor få­et eu­ro­pæ­i­ske fi rma­er og ar­bejds­ta­ge­re til at ven­de blik­ket syd­på. Fran­ske bil­mær­ker har for ek­sem­pel etab­le­ret sig i lan­det, og man­ge spa­ni­e­re, som ik­ke kun­ne få ar­bej­de hjem­me, ar­bej­der nu i Ma­rok­ko. Ca­sablan­ca er ved at bli­ve Afri­kas fi nan­si­el­le ho­ved­stad, og sid­ste år blev Ma­rok­ko ud­nævnt til at væ­re Afri­kas sik­re­ste land af for­sik­rings­sel­ska­ber­nes or­ga­ni­sa­tion. Et godt ek­sem­pel på den øge­de vækst i om­rå­det er lan­dets luft fart­s­sel­skab Roy­al Air Ma­roc, som i de se­ne­re år er ble­vet me­get do­mi­ne­ren­de i Afri­ka. DET ENE­STE LAND på kon­ti­nen­tet, der over­ha­ler Ma­rok­ko i for­hold til Na­ser Kha­der, øko­no­mi, fi nan­ser, in­ve­ste­rin­ger og vækst, er Syd­afri­ka. Ma­rok­ko har så me­get over­skud, at lan­det så­gar in­ve­ste­rer i an­dre afri­kan­ske lan­des øko­no­mi­er og på den må­de er med til at ska­be vækst ud­over eg­ne græn­ser.

Ma­rok­kos kon­ge sag­de for ny­lig i et interview, at afri­ka­ner­ne bør sto­le me­re på sig selv.

Han for­holdt sig kri­tisk over­for den me­gen ud­vik­lings­bi­stand, som strøm­mer ind i Afri­ka he­le ti­den. Han me­ner, den er med til at hæm­me er­hvervs­li­vet, blandt an­det for­di hjæl­pen desvær­re oft e ta­ger ini­ti­a­ti­vet fra folk. MA­ROK­KOS FOR­DEL ER, at lan­det har brugt sin ko­lo­ni­tid kon­struk­tivt og lært af ko­loni­mag­ten – det­te gæl­der i øv­rigt og­så for an­dre fransk­ta­len­de lan­de. I ste­det for at fo­ku­se­re på EU- mar­ke­det, så­dan som man­ge an­dre lan­de gør, har man i Ma­rok­ko ud­nyt­tet det po­ten­ti­a­le, der be­fi nder sig in­den­for lan­dets græn­ser.

Det er me­get mu­ligt, at man­ge er skuff ede over, der end­nu ik­ke er kom­met me­re ud af det ara­bi­ske for­år, men ting ta­ger som sagt tid, og no­get godt er al­le­re­de sket – jeg er sik­ker på, der kom­mer me­get me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.