Frisko­ler fryg­ter, in­te­gra­tions­pligt vil pres­se pri­ser

BT - - NYHEDER -

Det er helt na­tur­ligt, at lan­dets fri- og pri­vatsko­ler skal op­ta­ge fl ere fl ygt­nin­gebørn og hjæl­pe med at in­te­gre­re dem i det dan­ske sam­fund.

Så­dan ly­der det fra for­mand for Frie Sko­lers Læ­rer­for­e­ning Uff e Ro­strup.

Det er un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V), der i Ber­ling­s­ke har meldt ud, at hun ger­ne ser, at lan­dets 337 frisko­ler og 146 pri­vatsko­ler op­ta­ger op mod 700 fl ygt­nin­gebørn som en be­gyn­del­se.

Læ­rer­for­man­den er enig i må­let om fl ere fl ygt­nin­gebørn, men han er be­tæn­ke­lig ved den mo­del, der tæn­kes an­vendt.

» Det er en sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, vi skal lø­se i fæl­les­skab, men vi ri­si­ke­rer, at det gø­res til et spa­reob­jekt frem for at gi­ve bør­ne­ne den bedst mu­li­ge in­te­gra­tion, « si­ger han.

Mo­del­len læg­ger op til, at det er kom­mu­ner­ne, som skal be­ta­le for fl ygt­nin­gebør­ne­ne, hvor frisko­ler­ne nor­malt får be­ta­ling via stat­stilskud.

» Så hvis det skal væ­re at­trak­tivt for kom­mu­ner­ne at bru­ge de frie sko­ler, er man nødt til at la­ve til­bud­det bil­li­ge­re end det, man kan la­ve i fol­ke­sko­len. El­lers er der in­gen grund til at bru­ge de frie sko­ler til at lø­se op­ga­ven, « si­ger Uff e Ro­strup.

Det ri­si­ke­rer iføl­ge læ­rer­for­man­den at ud­van­de kva­li­te­ten af det un­der­vis­nings­til­bud, som fri- og pri­vatsko­ler­ne kan gi­ve til fl ygt­nin­gebør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.