Kvin­der har få­et nok af Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

HÆVNTOGT di­ske sø­stre, og jeg kun­ne ik­ke ac­cep­te­re den­ne uret­fær­dig­hed, « si­ger hun til Reu­ters.

» Hvis en mand kan bæ­re et vå­ben, så kan en kvin­de og­så. Mæn­de­ne bli­ver in­spi­re­ret til at kæm­pe hår­de­re, når de ser kvin­der kæm­pe med dem på slag­mar­ken. « Mi­li­tær­tøj og vå­ben Ha­se­ba Nauzads en­hed blev op­ret­tet ef­ter 2014 i kølvan­det på Is­la­misk Stats ind­træn­gen i by­en Sanjir i det nord­li­ge Irak. Og ik­lædt mi­li­tær­tøj og med skar­plad­te vå­ben kæm­per de ak­tivt mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen i det nord­li­ge Irak.

De 30 kæm­pen­de kvin­der be­står pri­mært af kur­de­re fra Irak og na­bo­lan­det Sy­ri­en, og de er al­le fa­ste i tro­en: De øn­sker hævn for al­le de kvin­der, der er ble­vet of­re for de ji­ha­di­sti­ske kri­ge­re fra Is­la­misk Stat.

Ha­se­ba Nauzad sat­te sit per­son­li­ge liv til si­de for at for­sva­re si­ne sø­stre og mødre. Og det har si­den ko­stet hen­de kon­tak­ten til sin mand, der rej­ste til Tys­kland ef­ter op­ret­tel­sen af kvin­der­nes en­hed.

Én af de øv­ri­ge kvin­der, der er Jeg så dem vold­ta­ge mi­ne kur­di­ske sø­stre, og jeg kun­ne ik­ke ac­cep­te­re den­ne uret­fær­dig­hed med på hævn­tog­tet, er Ase­ma Da­hir på 21 år. Hun har selv væ­ret vid­ne til ter­r­o­ri­ster­nes gru­som­he­der og bru­ger nu sin vre­de i kam­pen mod Is­la­misk Stat sam­men med de 29 an­dre kvin­der.

» De tog ot­te af mi­ne na­bo­er, og jeg så, at de dræb­te bør­ne­ne, « si­ger hun til Reu­ters.

En­he­dens le­der Ha­se­ba Nauzad er over­be­vist om, at kvin­der­nes kamp mod Is­la­misk Stat gør nyt­te og ja­ger en skræk i li­vet på ter­r­o­ri­ster­ne.

Iføl­ge hen­de er ter­r­o­ri­ster­ne ban­ge for, at de ik­ke kom­mer i him­me­len, hvis kvin­der­ne bli­ver de­res over­mænd. Og det vil kun­ne ind­by­de fle­re kvin­der til at del­ta­ge i kam­pen for at få hævn, si­ger Ha­se­ba Nauzad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.