Gigt­pa­tien­ter vil­de med al­ter­na­tiv me­di­cin

BT - - NYHEDER -

SMER­TER Det kan godt væ­re, at tro flyt­ter bjer­ge, men det vir­ker for mig Lisa Han­sen, gigt­pa­tient Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen har 80 pro­cent af al­le de 700.000 gigt­pa­tien­ter på et tids­punkt be­nyt­tet na­tur­læ­ge­mid­ler el­ler kost­tilskud som sup­ple­ment til de­res øv­ri­ge be­hand­ling. Og for­bru­get sti­ger, si­ger fle­re eks­per­ter, som BT har talt med.

» Vi op­le­ver i sti­gen­de grad, at folk hen­ven­der sig til vo­res rå­d­giv­ning, ef­ter de har set re­k­la­mer for alternative præ­pa­ra­ter. De vil nem­lig rig­tig ger­ne selv gø­re no­get ved de­res smer­ter, og de har må­ske en idé om, at der ik­ke er nær så man­ge bi­virk­nin­ger som ved den gængse me­di­cin. Og ge­ne­relt mang­ler der jo be­hand­ling, når det gæl­der gigtsyg­dom­me, så det er for­ment­lig et ud­tryk for, at pa­tien­ter­ne sø­ger nog­le an­dre mu­lig­he­der end de ek­si­ste­ren­de, « si­ger kost­vej­le­der i Gigt­for­e­nin­gen Hen­ri­et­te Thor­seng. Vær kri­tisk og prøv dig frem Man skal dog ik­ke kø­be de po­pu­læ­re præ­pa­ra­ter fuld­stæn­dig ukri­tisk. For man kan let kom­me til at bru­ge en mas­se pen­ge på no­get, der må­ske slet ik­ke vir­ker. Det vur­de­rer pro­fes­sor og over­læ­ge i re­u­ma­to­lo­gi ved Par­ker In­sti­tut­tet, Bis­peb­jerg Fre­de- riks­berg Ho­spi­tal, Hen­ning Blid­dal.

» Hvis man som kro­nisk pa­tient kom­mer til at hæn­ge på et be­hand­lings­prin­cip, der er dyrt, så gør vi jo folk en bjør­ne­tje­ne­ste. Der­for skal man se på pri­ser­ne, når man går i gang med be­hand­ling af kro­nisk sy­ge, for­di det er no­get, folk kan kom­me til at ta­ge i man­ge år. Det må godt væ­re hund­e­dyrt, hvis det har en fuld­stæn­dig hel­bre­den­de ef­fekt. Men hvis virk­nin­gen kun er del­vis, så har vi et moralsk pro­blem

SLIDGIGT Når ens led sli­des, bli­ver bru­sken i led­dene lang­somt ned­brudt. Led­det for­tyk­kes, bli­ver sti­ve­re, kan ik­ke be­væ­ges som tid­li­ge­re og kan gø­re ondt. Smer­ter­ne er ty­pisk vær­st om mor­ge­nen. Det er mest hof­te- og knæ­led, der ram­mes, og det kan næ­sten al­tid ses på et rønt­gen­bil­le­de. Syg­dom­men kan frem­mes af et tid­li­ge­re brud, der er he­let lidt skævt og der­med har be­la­stet led­det for­kert i en år­ræk­ke. Gigt ses ef­ter f. eks. en idræts­ska­de el­ler et tra­fi­kuheld. Kilde: Gigt­for­e­nin­gen ved at an­be­fa­le det. Der­for øn­sker vi fra forsk­nin­gens si­de at un­der­sø­ge, hvad der har den bed­ste virk­ning til pri­sen, « si­ger han. Nog­le kan op­le­ve en ef­fekt In­gen af de eks­per­ter, BT har talt med, øn­sker dog at an­be­fa­le et pro­dukt frem for et an­det. Men de fra­rå­der hel­ler ik­ke, at man prø­ver sig frem med de alternative gigt- præ­pa­ra­ter. Nog­le kan nem­lig - trods den mang­len­de vi­den­ska­be­li­ge do­ku­men­ta­tion - op­le­ve en ef­fekt. Det for­kla­rer over­læ­ge Ole Si­mon­sen ved ’ Cen­ter of Ex­cel­len­ce for Osteo­art­hri­tis’ ved Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal:

» Der er ik­ke to men­ne­sker, der er ens. Der­for skal man prø­ve det, man har lyst til, men gø­re det i en be­græn­set pe­ri­o­de. Så kan man i det tids­rum vur­de­re, om det hjæl­per el­ler ej. Hvis ik­ke det hjæl­per, skal man stop­pe. Spør­ger man sin læ­ge, vil han jo ty­pisk fo­re­slå mid­ler som NSAID- mid­ler el­ler bi­ny­re­bark­hor­mon, der har do­ku­men­te­ret ef­fekt. Men det be­ty­der jo ik­ke nød­ven­dig­vis, at der ik­ke er an­det, der kan vir­ke for den en­kel­te, « si­ger han.

Det syns­punkt bak­ker Hen­ning Blid­dal op om:

» Det in­ter­es­san­te ved alternative præ­pa­ra­ter er blandt an­det pla­ce­bovirk­nin­gen ( sny­de- ef­fek­ten, red) At tro­en på, at det vir­ker, får præ­pa­ra­ter­ne til at vir­ke. Den virk­ning er enorm og ik­ke no­get, man skal un­der­vur­de­re. Hvis vi kun­ne ud­nyt­te pla­ce­bo­ef­fek­ten, vil­le vi gø­re det til en­hver tid. Der lig­ger fan­ta­sti­ske mu­lig­he­der for via en om­vej at på­vir­ke syg­dom­me, uden man kan for­ven­te sær­lig man­ge bi­virk­nin­ger, « si­ger han.

Lisa Han­sen sø­ger nor­malt ik­ke de alternative ve­je. Men med smer­tepin­den er det lyk­ke­des hen­de at mind­ske smer­ter­ne så me­get, at hun ik­ke læn­ge­re har be­hov for ind­sprøjt­nin­ger og de stær­ke pil­ler, som tid­li­ge­re gav hen­de kval­me og ondt i ma­ven.

» Det kan godt væ­re, at tro flyt­ter bjer­ge, men det vir­ker for mig. Og hvis jeg kan skrue ned for pil­ler og alt mu­ligt an­det bras, så er det jo en god ting, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.