Hun kæm­per for li­ge­værd

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MOR­GEN Der er li­ge­stil­ling i det dan­ske sam­fund, når man ser på lovens bog­stav, men i den vir­ke­li­ge ver­den ser det ik­ke så­dan ud, me­ner Sus­an­ne Phi­lip­son, der er di­rek­tør for et af de ste­der, hvor for­skel­len mær­kes ty de­ligst. For i Kvin­de­cen­ter Fon­den Dan­ner­hu­set – el­ler Dan­ner som det hed­der i dag – der bl. a. dri­ver et kvin­de­kri­se­cen­ter i Kø­ben­havn, ser man dag­ligt re­sul­ta­tet af mænds vol­de­li­ge over­greb mod kvin­der.

» Vi har ik­ke li­ge­værd mel­lem køn­ne­ne. Der er sta­dig me­re end 33.000 kvin­der, der bli­ver be­gå­et vold mod hvert år, og jeg tror, at det tal i vir­ke­lig­he­den nok er stør­re, « si­ger Sus­an­ne Phi­lip­son.

Tal­le­ne stam­mer fra en SIF- rap­port og in­de­hol­der så­kald­te mør­ket­al, for i prak­sis er det en me­get lil­le del af vold­stil­fæl­de­ne i hjem­me­ne, man hø­rer om. SIF har fun­det frem til tal­le­ne gen­nem po­li­ti, ho­spi­ta­ler og an­dre myn­dig­he­der.

In­den Sus­an­ne Phi­lip­son blev di­rek­tør for Dan­ner, var hun po­li­ti­kom­mis­sær og har væ­ret i hjem, hvor en mand har slå­et en kvin­de og set, hvor håb­løs si­tu­a­tio­nen kan se ud for en volds­ud­sat kvin­de. Cir­ka 2.000 en­der hvert år på kri­se­cen­tre rundt om i lan­det som føl­ge af vold. Fo­re­går i al­le sam­fundslag » Vold mod kvin­der er no­get, der fo­re­går i al­le sam­fundslag, men nog­le grup­per er me­re ud­sat­te end an­dre. F. eks. har folk, der selv er vok­set op i et vol­de­ligt hjem, me­get stør­re ten­dens til at fø­re møn­stret vi­de­re. Og er man me­get so­ci­alt ud­for­dret af an­dre ting, så er ten­den­sen til vold stør­re, « si­ger Sus­an­ne Phi­lip­son.

Ar­bej­det for en li­ge­vær­dig be­hand­ling af kvin­der er for Phi­lip­son ik­ke kom­met med job­bet hos Dan­ner. Som po­li­ti­kom­mis­sær ar­bej­de­de hun på at få fl ere kvin­de­li­ge po­li­ti­be­tjen­te og kvin­der i le­del­sen. Hun var i 2006- 2010 for­mand for Net­vær­ket for Po­li­tik­vin­der i Dan­mark.

» Po­li­ti­et skal af­spej­le be­folk­nin­gen, og eft er­som den be­står halvt af kvin­der og halvt af mænd, mang­ler der kvin­der i po­li­ti­et, « si­ger Sus­an­ne Phi­lip­son.

Dan­ner har 38 an­sat­te og om­kring 200 fri­vil­li­ge, der hjæl­per kvin­der, som bli­ver ud­sat for vold. Der er i Dan­mark i alt 41 kvin­de­kri­se­cen­tre. Dan­ner­hu­set er byg­get i mid­ten af 1800- tal­let for pen­ge, som Gre­vin­de Dan­ner ar­ve­de eft er sin mand, kong Fre­de­rik 7. I 1979 blev hu­set be­sat af fe­mi­ni­ster, og se­ne­re blev det så til den pri­va­te fond, det er i dag.

Når der er så stor for­skel på an­tal­let af kvin­der, der bli­ver hjul­pet af kri­se­cen­tre­ne, og mør­ket­al­let på de me­re end 30.000, der er ud­sat for vold, hvad kan Sus­an­ne Phi­lip­son som di­rek­tør så over­ho­ve­det gø­re for at mini­me­re tal­let?

» Det hand­ler om he­le ti­den at gø­re det om­gi­ven­de sam­fund og især po­li­ti­ker­ne op­mærk­som­me på de over­greb, der fo­re­går. Vi­dens­de­len og hand­ling er vig­ti­ge. Vi ud­bre­der vi­den til kom­mu­ner­ne, så de ved, hvad de skal gø­re, når de bli­ver op­mærk­som­me på vold, og til po­li­ti­et, så de kan for­tæl­le de volds­ud­sat­te kvin­der, at vi kan væ­re en hjælp for dem. Des­u­den ar­bej­der vi tæt sam­men med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner for mæn­de­ne, så de kan kom­me i be­hand­ling. Man skal ha­ve en di­a­log he­le ti­den om vold, så folk kan se hel­heds­per­spek­ti­vet i det. Kvin­der vil ik­ke nød­ven­dig­vis an­mel­de vold, for­di de er ban­ge for kon­se­kven­ser­ne, og for­di de er fyldt med skyld og skam, « si­ger Sus­an­ne Phi­lip­son. Der­for er en vig­tig del af ar­bej­det og­så at hol­de kon­takt med de volds­ud­sat­te kvin­der, når de eft er et op­hold på et kri­se­cen­ter skal til­ba­ge til et nor­malt liv.

Dan­ner har i de se­ne­re år op­byg­get part­ner­ska­ber i bl. a. Tu­nesi­en, Grøn­land og Af­g­ha­ni­stan. Her bli­ver kri­se­cen­ter- per­so­na­le ud­dan­net eft er Dan­ners an­er­kend­te og pro­fes­sio­nel­le me­to­der til at hjæl­pe kvin­der og børn på vej­en til et liv uden vold. På den må­de be­skyt­ter Dan­ner og­så volds­ud­sat­te kvin­der in­ter­na­tio­nalt.

Sus­an­ne Phi­lip­son er gift , og par­ret har fi re sam­men­brag­te børn i al­de­ren 17- 25 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.