Bli­ver mor som 50- årig

BT - - TV/ RADIO -

To­night. Det er kun få uger si­den, at Ja­net Ja­ck­son valg­te at af­ly­se an­den halv­del af sin ’ Un­bre­a­kab­le’ ver­dens­tur­né og ud­sky­de den til 2017.

» Do­ctors or­der! « for­kla­re­de hun si­ne fans i den vi­deo­med­del­el­se, som blev of­fent­lig­gjort.

» Min mand og jeg plan­læg­ger fa­mi­lie. Og der­for er jeg nødt til at ud­sæt­te tur­néen, « lød det vi­de­re fra su­per­stjer­nen, som i al hem­me­lig­hed i 2012 blev gift med den sten­ri­ge for­ret­nings­mand Wis­sam Al Ma­na, hen­des tred­je mand.

At hun drøm­te om at få børn, har Ja­net Ja­ck­son al­drig lagt skjul på. Men som ti­den er gå­et, har det set me­re og me­re tvivl­s­omt ud. Men alt­så ik­ke umu­ligt. Ri­si­ka­bel af­fæ­re Ja­ck­son- fa­mi­li­en er kendt for at sæt­te re­kor­der og skri­ve hi­sto­rie, og det må man si­ge, at nyhe­den om Ja­net Ja­ck­sons gravi­di­tet og­så gør, for den kom­men­de ba­by bli­ver en æg­te mira­kel­ba­by.

For selv­om man­ge før hen­de – og­så kend­te stjer­ner – har født i en sen al­der, har de i for­vej­en haft et el­ler fle­re børn, mens det for Ja­net Ja­ck­son alt­så er det før­ste. IT’S ONLY ROCK ’ N’ ROLL Rol­ling Sto­nes har ons­dag bedt re­pu­bli­ka­ner­nes for­mode­de præ­si­dent­kan­di­dat Do­nald Trump om at stop­pe med at spil­le de­res mu­sik til si­ne væl­ger­mø­der.

Tid­li­ge­re har kunst­ne­re som Til Hol­lywood­li­fe. com si­ger en Ade­le og R. E. M. og­så bedt den fer­ti­li­tet­s­eks­pert da og­så, at det er kon­tro­ver­si­el­le re­pu­bli­ka­ner en ri­si­ka­bel af­fæ­re at bli­ve gravid i om ik­ke at spil­le de­res mu­sik. Ja­net Ja­ck­sons hø­je al­der. » The Rol­ling Sto­nes har

» Jo æl­dre du er, de­sto me­re fore­al­drig gi­vet til­la­del­se til, at kom­men­de er ab­nor­mi­te­ter og kroTrump- kampag­nen må bru­mo­som­fejl, « ad­va­rer dr. David Di­az, ge de­res san­ge, og ban­det har som un­der­stre­ger, at der og­så er der­for bedt kampag­nen om grund til be­kym­ring for Ja­net Ja­ck­straks at stop­pe al­le for­mer sons egen snart 50- åri­ge krop: » Højt for brug af ban­dets mu­sik, « blod­tryk, di­a­be­tes, blo­dan­saml­in­si­ger en tals­mand iføl­ge Reu­ger i ben og ters.lun­ger, « ud­dy­ber han.

At Ja­ck­son dog ser ud til at ha­ve Trumps folk har over for det godt, kan tjek­kes på hen­des nyReu­ters ik­ke re­a­ge­ret på ro­ck­e­ste vi­deo. Som pas­sen­de hed­der mu­si­ker­nes hen­ven­del­se. ’ Damn Ba­by’. Trump har de se­ne­ste må­ne­der be­nyt­tet Rol­ling Sto­nes’ mu­sik ved si­ne væl­ger­mø­der. Se­ne­st spil­le­de hans kampag­ne­folk san­gen ’ You Can’t Always Get What You Want’ fi­re gan­ge, in­den Trump gik på sce­nen ef­ter sin sejr i In­di­a­na i ons­dags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.